mini-TCDC-Banner1-980x250-px.jpg


เปิดรับสมัครสถาบันเครือข่ายสร้างสรรค์ “miniTCDC CENTER”

TCDC ได้ขยายโอกาสของการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค ผ่านโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ “miniTCDC CENTER” โดยสถาบันการศึกษาในเครือข่ายจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนขีดความสามารถด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวัตถุดิบทางการศึกษาในรูปแบบของบริการแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความ รู้จากการเรียนการสอนในภาคปกติ รวมไปถึง การให้ทุนสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถาบันการศึกษาดำเนิน การร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ของเมืองอย่างยั่งยืน

TCDC จึงขอเชิญสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีสาขาวิชาด้านการออกแบบหรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสร้างสรรค์กับ miniTCDC CENTER โดยรายละเอียดการรับสมัคร มีดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ miniTCDC CENTER
1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิด สร้างสรรค์ ในรูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบที่หลากหลายให้ กับสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และที่มีรากฐานมาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม
3. เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับภูมิภาค

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
สถาบันการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็น miniTCDC CENTER ระยะเวลา 3 ปี (นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็น miniTCDC CENTER
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับ miniTCDC CENTER จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
1. หนังสือด้านการออกแบบพร้อมตู้หนังสือสำหรับติดตั้งในพื้นที่ห้องสมุด โดยหนังสือจะครอบคลุมสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่งและภาพยนตร์ เป็นต้น จำนวน 500 เล่ม/ปีการศึกษา (ต้นปี 400 เล่ม อัพเดทเดือนละ 10 เล่ม เป็นเวลา 10 เดือน)
2. ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 24 ชิ้น/ปีการศึกษา
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านธุรกิจ แฟชั่น การตลาด ดิจิทัลมีเดีย และวัสดุเพื่อการออกแบบ ได้แก่
  • Global Market Information Database (GMID) ฐานข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลข่าวกรองสำคัญๆ เกี่ยวกับธุรกิจจำแนกตามประเทศ ประเภทบริษัท ตลาด และผู้บริโภค
  • World Global Style Network (WGSN) ฐานข้อมูลที่นำเสนอแนวโน้มเทรนด์อุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบ
  • Stash Media ฐานข้อมูลวิดีโอออนไลน์เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพยนตร์และคอมพิวเตอร์กราฟิก
  • Online Material Database ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ จากทั่วโลกจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ
4. ทุนสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์/โครงการพัฒนาด้านการออกแบบของ ท้องถิ่น จำนวน 100,000-200,000 บาท/โครงการ พร้อมเวทีและโอกาสการนำเสนอผลงานวิชาการด้านการออกแบบต่อสาธารณชนในงาน ชุมนุมทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี Creativities Unfold
ประเภททุนที่สนับสนุน
4.1 ทุนสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดผลงานด้านการออกแบบ
4.2 ทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์จากหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design)
4.3 ทุนสนับสนุนโครงการสรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภูมิภาค
5. นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าใช้บริการ ณ สถานที่ให้บริการของ TCDC ได้ฟรี ทั้งที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสาขาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา/อาจารย์ของสถาบันการศึกษาในเครือข่าย
6. สิทธิในการร่วมจัดและเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย/อบรมสัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่น/ส่วน ภูมิภาค*
7. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของ TCDC* เช่น
  • ถ่ายทอดสดกิจกรรมงานสัมมนาการออกแบบระดับสากล
  • นำเสนอผลงานการออกแบบของสถาบันการศึกษา นิทรรศการและ/หรือเทศกาลปล่อยแสงของ TCDC
  • เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
  • เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพิเศษที่ TCDC จัดทำขึ้นร่วมกับองค์กรอื่นๆ
หมายเหตุ* : รวมสิทธิประโยชน์ที่ TCDC สนับสนุน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท/ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของสถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ คลิกดูรายละเอียด

เกณฑ์การตัดสินในการเข้าร่วมโครงการ คลิกดูรายละเอียด

หมายเหตุ
กรณีที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็น miniTCDC CENTER สถาบันการศึกษาจะยังมีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นเครือข่าย miniTCDC โดยเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
คุณกฤษณา เทวกุล โทร 02 664 7667 ต่อ 130
คุณวัชชพล หรั่งแพ โทร 02 664 7667 ต่อ 204
(วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น.)