loveyrlocal_new.jpg
โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน (Love Your Local Love Your City)

TCDC ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินหลักสูตรการอบรมที่มุ่งหมายให้เยาวชนในเครือข่ายโครงการ miniTCDC จำนวน 14 จังหวัด ได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องแนวคิดการออกแบบบริการ (Service Design) โดยเน้นที่การลงพื้นที่ปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการบรรยายเนื้อหาและสรุปให้ทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการออกแบบบริการจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ได้มีโอกาสนำความรู้และทักษะด้านการออกแบบบริการสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 14 ทีมต้นแบบที่ร่วมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์จริงที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมอบทุนสนับสนุนให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น 3 ทีมสุดท้าย คือ สงขลา กำแพงเพชร และอุบลราชธานี ได้ลงมือจัดทำขึ้นจริงoutside_class.jpg
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และ นิทรรศการ “นอกห้องเรียน: ลงสนาม OTOP กับ miniTCDC”

TCDC ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย miniTCDC ตามภูมิภาคทั่วประเทศ 13 แห่ง และมหาวิทยาลัยจากเครือข่าย ศสบ. เชียงใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ Workshop การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ทีมนักศึกษา มุ่งหวังให้นำความรู้กระบวนการพัฒนาสินค้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้จริง พร้อมได้รับประสบการณ์ตรงในการทำงานร่วมกับนักออกแบบอาชีพและผู้ประกอบการ พร้อมจัดแสดงผลงานการออกแบบทั้ง 32 ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของนิทรรศการ “นอกห้องเรียน: ลงสนาม OTOP กับ miniTCDC” และถ่ายทอดเรื่องราวอุปสรรคต่างๆ ในการทำงาน วิธีการปรับแนวคิดเพื่อรับมือกับปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบชิ้นโบแดงmnitcdc_showcase.jpg
โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)

เวทีแสดงผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาโครงการ miniTCDC ต่อยอดองค์ความรู้ จินตนาการ และแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นให้กลายเป็นผลงานการออกแบบชิ้นสำคัญ ประตูสู่การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน ไปจนถึงทักษะความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสร้างธุรกิจจากการออกแบบที่ใช้ได้จริงสู่ชุมชน 10 ไอเดีย 10 อัตลักษณ์ และ 10 ผลงานการออกแบบจากมหาวิทยาลัยที่ร่วมแสดงในนิทรรศการ “การออกแบบจากท้องถิ่น” ต่างสะท้อนผลผลิตแห่งวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม คติ ประเพณี และศิลป์แห่งท้องถิ่นด้วยมุมมองการออกแบบร่วมสมัย พร้อมคำแนะนำจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมค้นหาคุณค่าอัตลักษณ์แห่งท้องถิ่น และเติมเต็มแนวทางการประยุกต์งานออกแบบด้วยมุมมองจากโลกธุรกิจจริง เพื่อช่วยสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าให้เกิดแก่ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
โครงการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase) ตอน 1
โครงการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase) ตอน 2
โครงการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase) ตอน 3
วิดีโอ งานสัมมนา โครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น (miniTCDC Showcase)