miniTCDCแหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ

miniTCDC CENTER หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค ในการเชื่อมโยงภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและผลัก ดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น โครงการยังวางเป้าหมายในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ วัสดุ ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อฐานความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศในส่วนภูมิภาคต่อไป

ปัจจุบัน TCDC ขยายโอกาสของการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค โดยเปิดรับสมัครสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ miniTCDC จะได้รับบริการที่หลากหลาย ทั้งหนังสือด้านการออกแบบที่ทันสมัย ระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการค้นหาข้อมูลด้านการออกแบบ ศิลปะ และการตลาดที่อัพเดทจากทั่วโลก การถ่ายทอดสดกิจกรรมจาก TCDC ทั้งการบรรยาย สัมมนา และเสวนาที่ TCDC จัดขึ้นพร้อมกับผู้เข้าร่วมงาน TCDC กรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความ รู้จากการเรียนการสอนในภาคปกติ รวมไปถึง การให้ทุนสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถาบันการศึกษาดำเนิน การร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ของเมืองอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครได้ที่ คลิกดูรายละเอียด

และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมของ miniTCDC ได้ที่ miniTCDC facebook