Farming Drone ก้าวแรกสู่หุ่นยนต์การเกษตรไทย (TH/EN)

Posted by Creative Thailand | 5 มีนาคม 2561 | MDIC
733
Loading...

_M2_2322.jpg

[For English, please scroll down.]

ด้วยความที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน การเข้ามามีบทบาทของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเกษตรจึงเป็นคำตอบของการเกษตรในอนาคต แต่การพัฒนาเทคโนโลยีให้ผนวกกับการเกษตรที่มีความละเอียดอ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ ขั้นตอน และอุปสรรคในการพัฒนาหุ่นยนต์ เพื่อเป็นแนวทางให้เห็นว่ากว่าจะไปถึงความสำเร็จนั้น นักออกแบบและนักพัฒนาจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง

สถิติการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย พบว่าผลผลิตส่งออก 3 อันดับแรก ได้แก่1. ยาง 2. ข้าว 3. ผลไม้ แต่เมื่อเทียบสัดส่วนของ ‘พื้นที่ปลูกข้าวต่อปริมาณข้าวที่ได้’ จะพบว่าอินโดนีเซียซึ่งมีสัดส่วนการปลูกข้าวใกล้เคียงกับไทยกลับได้ผลผลิตที่สูงกว่า จนทำให้เกิดการศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรขึ้น  โดย ดร.มหิศร นักพัฒนาหุ่นยนต์ เห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกับกระบวนการทำเกษตรในประเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในรูปแบบที่เรียกว่า เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) เป็นแนวคิดที่เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บ ‘ข้อมูล’ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญ จากนั้นนำไปประมวลผลและใช้ในการวางแผนทางการเกษตร เพื่อสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการดังกล่าวจะมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยทำงานทั้งระบบ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

_M2_2320.jpg

(1) การเก็บข้อมูล (Data Collection)

เริ่มต้นการเก็บข้อมูลด้วยการพัฒนาโดรนถ่ายภาพที่สามารถปล่อยลำแสงอินฟราเรด (Multispectrum Camera Drone) สำหรับเก็บข้อมูลสุขภาพของข้าว โดยแสงอินฟราเรดที่มีคลื่นสีต่างกันจะฉายลงไปในพื้นที่การเกษตรพร้อมการเก็บภาพ และด้วยหลักการทำงานของแสงอินฟราเรดที่จะไม่ดูดซับสีแดง ดังนั้นพืชสุขภาพดีที่มีสีเขียวสูงก็จะดูดซับลำแสงอินฟราเรด ทำให้ภาพถ่ายที่ได้จากโดรนสามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพของพืชผ่านการประมวลผลคลื่นแสงที่ปรากฏ นอกจากจะได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูงแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่เกษตรกรทั่วไปไม่อาจแยกแยะด้วยตาเปล่าได้อีกด้วย

_M2_2042.jpg

(2) การตีความข้อมูล (Data Analysis)

ขั้นตอนต่อมาเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณเพื่อวางแผนการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างจากภาพที่แสดงช่วงสีของแสงที่บ่งบอกถึงสุขภาพของข้าว ทำให้เกษตรกรเลือกแก้ปัญหาเฉพาะจุดที่แสดงในภาพได้ จึงช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก 

_M2_2325.jpg

(3) การวางแผน (Management Decision) และ (4) การทำให้เกิดขึ้นจริง (Farming)

เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ทีมวิศวกรต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรเพื่อวางแผนการจัดการทางการเกษตร หน้าที่ของวิศวกรคือพัฒนาโดรนหรือหุ่นยนต์ปฏิบัติการให้บินได้ในระยะเวลาการใช้งานที่เหมาะสม โดยต้องทดสอบบินและปรับแก้จนกว่าจะประสบความสำเร็จ ส่วนเกษตรกรมีหน้าที่นำผลที่ได้จากการทดลองใช้โดรนสำรวจสุขภาพมาคำนวณการใช้ปุ๋ยที่พอเหมาะ เพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี ทั้งนี้หากเปรียบเทียบจากวิธีการเดิมที่ใช้แรงงานมนุษย์ในการฉีดปุ๋ยนาข้าว แรงงานจะได้รับค่าแรงประมาณ 50 บาทต่อไร่ และต้องขนน้ำปริมาณกว่า 20 ลิตรเพื่อทำการฉีดพ่นพื้นที่นาประมาณครึ่งไร่ ทำให้ฉีดปุ๋ยได้เพียง 10-15 ไร่ต่อวัน และข้อจำกัดทางสุขภาพร่างกายยังทำให้แรงงานที่มีอาชีพฉีดปุ๋ยมีอายุการทำงานเพียง 1-2 ปีเท่านั้น ดังนั้นการเข้ามามีบทบาทของหุ่นยนต์ในภาคการเกษตรจึงถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาเกษตรเพื่ออนาคต ที่จะช่วยการลดภาระแรงงานคน ระยะเวลาในการจัดการ และต้นทุนจากการบำรุงรักษาพืชเฉพาะจุดได้

_M2_2045.jpg
 
แล้วอนาคตของหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรจะไปในทิศทางใด ดร.มหิศรได้แนะนำบทบาทของเทคโนโลยีในภาคการเกษตรด้วยการพัฒนาโดรน แต่ในโลกแห่งการพัฒนานั้น ยังมีหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรอีกหลากหลายประเภท ทั้งหุ่นยนต์เพื่อการเก็บเกี่ยว หุ่นยนต์ตัดหญ้า หุ่นยนต์ตัดแต่งทรงพุ่ม แม้กระทั่งหุ่นยนต์ช่วยผสมเกสร แต่ประเด็นหลักที่ควรคำนึงถึงก่อนนำหุ่นยนต์มาใช้ ได้แก่ ความเหมาะสมต่อเกษตรของท้องถิ่น เพราะกระบวนการที่จะทำให้เกิดเกษตรแม่นยำสูง ต้องใช้องค์ประกอบอีกมากมาย รวมถึงข้อมูลทั้งหมดในระบบจะต้องถูกนำกลับมาประมวลผลซ้ำ เพื่อให้เกิดการวัดผลและพัฒนาต่อยอดอย่างครบวงจร รวมทั้งจุดประสงค์การใช้งานและความคุ้มทุน หุ่นยนต์เป็นสิ่งที่มีความละเอียดสูงและมีราคาสูงมาก ผู้ลงทุนจึงต้องคำนึงถึงจุดประสงค์การใช้งาน ความจำเป็น และความคุ้มทุนด้วยCT

ที่มา
การบรรยาย “ก้าวแรกสู่หุ่นยนต์การเกษตรไทย” โดย ดร.มหิศร ว่องผาติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง: โศภิษฐา ธัญประทีป และปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข

Farming Drone: The First Step to Thai Agricultural Robots

As Thailand is facing a shortage of farm labour, the deployment of robots in agricultural industry can become the answer to future farming. However, it is not an easy task to develop automation technology for delicate crops. Dr. Mahisorn Wongphati, Managing Director and Co-founder of HG Robotics Co., Ltd. which is one of the leading agricultural robot developers, shared with us about the process and obstacles in robot development. His experience gives us a look into each step designers and developers must undertake before they achieve success.

Thailand agricultural export statistics show that the top three exported crops are 1. rubber, 2. rice and 3. fruits. However, when comparing the ratio of “rice harvested area per output”, it is found that Indonesia whose rice harvested area ratio is similar to Thailand produces higher yields. This finding has led Dr. Mahisorn to conduct a study on crop yield efficiency. As a robot developer, he saw the opportunity in integrating technology with local farming process to maximise efficiency under the concept called Precision Agriculture. This approach uses technology to collect “data” as the key raw material and process them in order to devise a farming plan to efficiently produce outputs in different environments. The whole process will be assisted by robots and comprises 4 main steps as followed:


(1) Data Collection
This process starts with developing Multispectrum Camera Drones that can release infrared light to collect the data on rice crop’s health. The multispectrum infrared light will be emitted on a farming area while the camera captures the images. As infrared light does not absorb red colour while healthy plants with high green colour absorbs the infrared, the drone imaging can therefore capture the health data of crops through the processing of multispectral images. In addition to being highly precise, the collected data provides information which most farmers are unable to detect with naked eyes. 


(2) Data Analysis
In the next step, the collected data is analysed to determine an efficient farming plan. For example, plant health can be monitored from the light spectrums reflected from a rice crop.  Multi-spectral imaging therefore allows farmers to spot and tackle the problems shown in the images of each specific area which can help save a lot of costs.


(3) Management Decision & (4) Farming
Once the data has been processed, the engineer team relies on collaboration with experts and farmers for farm management planning. The engineer team’s role is to develop a drone or operating robot to that can fly within an appropriate range and to test and modify it until it works successfully. As for the farmers, they are responsible for using the data from the plant health drone imaging experiment to calculate an appropriate amount of fertilizer to produce good rice yields. Comparing to the traditional method which uses human labour to fertilise rice paddies, the workers receive about 50 baht per rai (1 rai is approximately 0.4 acre) and have to carry over 20 litres of water to spray the fertiliser on an approximately half-rai area. That means they are only able to spray the fertilizer on 10-15 rai per day and the physical limitation also restricts them to work for only 1-2 years. Therefore, the emergence of robots in the agricultural sector is the first step in future farming development which will help reduce human labour burden, management period and crop maintenance costs in specific areas.


So what will be the future trend in agricultural robots? Dr. Mahisorn has shared with us the role of technology in agricultural sector with a focus on drone development. And there are many more types of farming robots: from harvesting robots, lawn-mowing robots, garden-trimming robots to pollinating robots. Still, there are two main issues to consider before using robots. Local farming suitability must be considered because the precision farming process requires many other elements. For instance, all data in the system must be regularly re-evaluated in order to achieve a comprehensive measurement and further development. The second issue is the operating purpose and break-even analysis. Since robots are complicated and expensive, investors must carefully examine the operating purpose, needs and break-even point.


Source:
“The first step to Thai agricultural robots” Lecture by Dr. Mahisorn Wongphati, Managing Director and Co-founder of HG Robotics Co., Ltd. at Bangkok Design Week 2018, February 3, 2018

Story: Sopistha Thanprateep and Piyawan KlinsrisukCreative Thailand

เกี่ยวกับ Creative Thailand

โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง


บทความล่าสุด