Creative Thailand

นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมไทย

การพัฒนาของกระบวนทัศน์ใหม่กำลังขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต่างรับเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยแรงผลักดันจากตลาดและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ความคิดและวัฒนธรรม จึงกลายเป็นปัจจัยการผลิตในการสร้างความแตกต่างของโลกวันนี้

โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์" จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนิตยสารและเว็บไซต์ Creative Thailand เป็นแกนหลักในการนำเสนอและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยนิตยสาร Creative Thailand จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารฉบับแจกฟรี (Free Copy) รายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของ “ความคิดสร้างสรรค์” ในฐานะปัจจัยการผลิตหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต


โครงการ "Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160  ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
โทร : (66) 2 105 7400
แฟกซ์ : (66) 2 105 7450
อีเมล creativethailand@tcdc.or.th
www.creativethailand.org

  • 96.jpg

    นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

สมัครสมาชิก นิตยสาร Creative Thailand