ศุกร์ 6 ตุลาคม 2549
Friday 6 October, 2006

 

เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า
Value Creation Economy


ช่วงที่ 1

14.30 - 17.30 น.
เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่าคืออะไร

ประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าและการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (intangible assets)
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 1
14.30 - 17.30 hrs.
What's the Value Creation Economy?

Experience in Valuating and Managing Intangible Assets
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

เคอิตะ นิชิยามา

ผู้อำนวยการกองเอเชียและแปซิฟิก
สำนักงานนโยบายการค้า
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ
Mr. Keita Nishiyama
Director, Asia and Pacific Division,
Trade Policy Bureau, METI


"เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์มูลค่า" นำพาญี่ปุ่น
รอดพ้นจากวิกฤตอย่างไร
มุมมองมหภาคและหลักฐานทางจุลภาค
How "Value Creation" helped the
Japanese government un-stuck their
economic problems? Macro perspectives
and some micro evidences.

รูเบน ทอรัล

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Mr. Ruben Toral
Toral Group Marketing Director,
Bumrungrad International


การสร้างสรรค์มูลค่า:
แนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้กับสินทรัพย์
ที่มนุษย์หวงแหนที่สุด... ชีวิต!
Value Creation on the Most Valuable Asset: Life!

ทาเคโตชิ ซาโตะ

ผู้บริหารร้านไวส์ ไวส์ แหล่งรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ที่
สร้างแรงบันดาลใจและที่ปรึกษาด้าน
การตกแต่งภายในแบบครบวงจร จากประเทศญี่ปุ่น
Mr. Taketoshi Sato
Entrepreneur WISE • WISE, an inspired Japanese
lifestyle one-stop interior service shop, Japan


ทีเด็ดแห่งการคัดสรรผลิตภัณฑ์
ที่สนองวิถีชาวเมืองสมัยใหม่
Secret Revealed: Value Sourcing to
Enrich the Urban Lifestyle

ริชาร์ด ไพวิส

รองประธานอำนวยการซีแอลเอสเอ ฮ่องกง
หนึ่งในบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ชั้นนำ
จากผลสำรวจของเอเชียมันนีย์ โพล
Richard Pyvis
Deputy Chief Executive Officer, CLSA Hong Kong,
one of the top brokerage houses
in the Asiamoney polls


การประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างสรรค์มูลค่าใน
องค์กรสาธารณะและกิจการส่วนตัว:
พลังขับเคลื่อนของการประกอบอาชีพและความมุ่งมั่น
Value Creation in Public and Private Organizations:
the Drives of Professions and Passions


ช่วงที่ 2
18.00 - 19.15 น.
การสร้างสรรค์มูลค่าในมุมมองของนักออกแบบ
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 2
18.00 - 19.15 hrs.
Designer's View on Value Creation
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

อีฟ บีฮาร์
นักออกแบบอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งบริษัท ฟิวส์โปรเจกต์
Mr. Yves Behar
Industrial designer Founder of Fuseproject


ออกแบบอย่างครบวงจร:
การผสานกันระหว่างอารมณ์กับเทคโนโลยี
Multi-Disciplinary Design: The Marriage of
Emotion and Technology


เสาร์ 7 ตุลาคม 2549
Saturday 7 October, 2006
ธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์
Business & Creativity

ช่วงที่ 1
11.00 - 12.30 น.
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 1
11.00 - 12.30 hrs.
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic


ฟรานเชสโค โมราเช
ประธานบริษัทฟิวเจอร์คอนเส็ปต์ แล็บ มิลาน
ร่วมกับ ลูเชีย โครเมตซกา นักวิจัยการวางแผนและการออกแบบเชิงกลยุทธ์
จากบริษัทฟิวเจอร์ คอนเส็ปต์ แล็บ มิลาน
Mr. Francesco Morace
President, Future Concept Lab, Milan &
Ms. Lucia Chrometzka Concept Designer,
Future Concept Lab, Milan


แนวโน้มความนิยมของชาวจีนและพฤติกรรม
ผู้บริโภคในโลกตะวันตก
Trends of Chinese Values and Western Demands

ช่วงที่ 2
14.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 2
14.00 - 17.00 hrs.
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

แกริก โจนส์

หุ้นส่วน / ที่ปรึกษาด้านธุรกิจการสร้างสรรค์
เดอะ ลูดิค กรุ๊ป
Mr. Garrick Jones
Partner / Creative Business Enabler,
The Ludic Group


แมสคลูซิฟวิตี้-การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด
เฉพาะทาง (ที่ไม่เล็กอย่างที่คิด)
Approaching Massclusivity - Innovative Mass
Products for Niche Markets

ทอม เคลลี่
ผู้จัดการทั่วไป ไอดีอีโอ
Mr. Tom Kelley
General Manager, IDEO


การสร้างสรรค์วัฒนธรรมแนวใหม่ให้องค์กร:
เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ
Creating Innovative Culture in an Organization:
Secrets of Success


ช่วงที่ 3
17.00 - 18.45 น.
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 3
17.00 - 18.45 hrs.
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

ชูภังคาร์ เรย์
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทแคมเปอร์
Mr. Shubhankar Ray
Creative Director, Camper


การก้าวไปข้างหน้าของวัฒนธรรมการ
ถอยหลังของแฟชั่น: การสร้างคุณค่า
ของตราสินค้าแคมเปอร์
Culture-Forward, Fashion-Backward:
Building Camper's Brand Value
อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2549
Sunday 8 October, 2006
การออกแบบกับความคิดสร้างสรรค์
Design & Creativity

ช่วงที่ 1
11.00 - 12.30 น.
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 1
11.00 - 12.30 hrs.
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

เอริก เคสเซลส์
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์โฆษณา
บริษัทเคสเซลส์เครเมอร์
Mr. Erik Kessels
Creative Director, KesselsKramer


การสร้างสรรค์แบบหักมุมจากบริบทแบบชาวบ้าน
The Twist of Creating Innovative Concept
from Vernacular Context

ช่วงที่ 2
14.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

Session 2
14.00 - 17.00 hrs.
Venue: Gallery 2, TCDC

วิทยากร / Speaker
หัวข้อบรรยาย / Topic

ดรอร์ เบนเชทริต
นักออกแบบ สตูดิโอ ดรอร์
Mr. Dror Benshetrit
Designer, Studio Dror


ถอดรหัสจากความซับซ้อน / ความเรียบง่ายในงานออกแบบ
Articulation of Complexity / Simplicity in Design

แซม บักซ์ตัน
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Mr. Sam Buxton
Product Designer


งานออกแบบ: จากตัวตนเป็นผลิตภัณฑ์
Designing your Identityhttp://www.tcdc.or.th/symposium/creativitiesunfold

 

 

 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น.
โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458