ฟัง “Creativities Unfold, Bangkok 2006-07 – Perspectives on Value Creation” อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ถ้าคุณเป็นนักออกแบบ คุณควรจะมาฟังคนที่ไม่ใช่นักออกแบบพูด เพราะคุณจะได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในการทำมาหากินโดยใช้ความสามารถในการออกแบบเป็นพื้นฐาน ตั้งแต่การทำความเข้าใจในแนวคิดการสร้างสรรค์มูลค่า จนนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตสินค้าและการให้บริการ

ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ คุณควรจะมาฟังนักออกแบบพูด เพราะคุณจะได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบที่จะมีประโยชน์มหาศาลในการทำธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับเทคโนโลยี การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่า และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแนวใหม่ให้องค์กร

ถ้าคุณเป็นคนฉลาด คุณควรจะมาฟังทุกคนพูดทั้งสามวัน เพราะถ้าเปรียบเทียบงานประชุมวิชาการคือคาถาเรียกเงิน คุณอยากรู้คาถาเพียง 1 ใน 4 หรืออยากรู้ทั้งหมด?

For your maximum benefit of attending “Creativities Unfold, Bangkok 2006-07 – Perspectives on Value Creation”

If you’re a designer, you should listen to the speakers in the field of non-design. You will acquire practical knowledge – from concept of Value Creation to a wide range of its applications – to earn a living based on your design ability.

If you’re an entrepreneur, you should listen to what the designers say. You will gain fresh insights into design – from strategic fusion of creativity and technology, design with values to innovation culture – which will be highly beneficial to your business.

If you’re brilliant, you should attend a 3-day symposium. As this symposium title is translated into Thai – Kata Reak Ngeon – that means money-making opportunities.
So you want to grasp only a quarter of the opportunities or take them all