ประกาศ / ATTENTION

เนื่องจาก Mr. Rem Koolhaas ไม่สามารถมาร่วมงานประชุมวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2549 ได้ TCDC ให้สิทธิ์เพื่อชดเชยเฉพาะผู้ซื้อบัตรเพื่อเข้าฟังบรรยายในวันดังกล่าว ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

  1. ผู้ประสงค์คืนบัตร สามารถนำบัตรเข้างานในสภาพสมบูรณ์ มารับเงินคืนตามราคาที่ซื้อไป ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์)

  2. ผู้ไม่ประสงค์คืนบัตร สามารถแสดงบัตรเข้างานเพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลด 50% สำหรับแลกซื้อหนังสือประกอบงาน Creativities Unfold ซึ่งมีกำหนดการวางจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม 2549 นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โทร . 02-664-8448
หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกของท่าน โปรดใช้บริการรถไฟฟ้าหรือรถรับจ้างสาธารณะ ในการเดินทาง

Mr. Rem Koolhaas will be unavailable for the symposium. Accordingly, TCDC will make up for the unforeseen situation by giving 8-October-06-ticket buyers privileges as follows*:

  1. For those who wish to return the tickets
    Bring your ticket ish to attend the symposium on 8 October, 2006
    Show your ticket (with complete and not damaged condition) to receive a full refund within Thursday 5 October, 2006, 10.30 – 21.00 hrs. (except Monday)

  2. For those who wish to attend the symposium on 8 October, 2006
    Show your ticket (with complete and not damaged condition) to get a 50% discount on Creativities Unfold Catalog, which will be launched within December, 2006.

*You can select one option only.

For more information, please contact TCDC Information Counter or call 02-664-8448.
Remarks: For your convenience, taking the BTS sky train and taxi are recommended.