จากเชียงใหม่สู่…ลอนดอน
ค้นหาสุดยอดนักออกแบบทั้งเจ็ด เพื่อเข้าร่วมโครงการ
“หัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ”

 

โครงการ “หัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ” เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ Royal College of Art (RCA) พร้อมด้วย Arts Council ประเทศอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยและนักศึกษาสาขาการออกแบบจาก RCA ได้ร่วมกันค้นหาความเป็นไปได้ของการนำวัสดุและทักษะในงานหัตถกรรม
ทางภาคเหนือของประเทศไทยมาใช้ในงานออกแบบ ตลอดจนนำไปผลิตจริงและจัดจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำ
โครงการนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และลอนดอน
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. ชาย / หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือเชี่ยวชาญในวัสดุหนึ่งๆ อย่างน้อย 5 ปี
สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา ต้องมีประสบการณ์การสอนหรือวิจัยด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์
โดยเชี่ยวชาญในวัสดุหนึ่งๆ (เช่น ไม้ ไม้ไผ่ ผ้า กระดาษ เครื่องเงิน โลหะผสม เครื่องเขิน เซรามิก) อย่างน้อย 2 ปี
4. หากมีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ การตลาด บริหารจัดการ การผลิต (เชิงเทคนิค) วิชาการ การวิจัย และสื่อสารมวลชน อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. พูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดี
6. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 26 วัน


หลักฐานในการสมัคร
1. ประวัติการทำงาน (Resume) และตัวอย่างผลงาน (Portfolio)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. หลักฐานการศึกษา
4. สำหรับบุคลากรด้านการศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันต้นสังกัด
5. เรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “หัตถกรรม วัสดุ และวิถีชีวิตคนเมือง”ความยาว 1 หน้ากระดาษ
หมายเหตุ: ข้อ 1 และ 5 ให้ส่งในรูปแบบซีดี

 

สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งหลักฐานต่างๆ มาได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 24 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 โดยวงเล็บมุมซอง “หัตถกรรมทางภาคเหนือกับความเป็นไปได้ไม่รู้จบ”
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2549
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448 ต่อ 125