• บริการนำชมห้องสมุด (Library Tour Services)
เปิดบริการนำชม TCDC Resource Center และ Material ConneXion Bangkok
และชมวิดีโอแนะนำบริการต่างๆ ของ TCDC ตลอดจนอธิบายถึงความแตกต่าง
ของสมาชิกแต่ละประเภท โดยจัดให้สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

เปิดบริการวันละ 2 รอบ ทุกวันอังคาร ศุกร์ และเสาร์ (5 คน ขึ้นไป)
รอบที่ 1 10.30 - 11.00 น.
รอบที่ 2 11.00 - 11.30 น.

• Library Tour Services
TCDC Resource Center offers guided tours of the Center and Material ConneXion Bangkok. Visitors to the Center get to view a video presentation of our
complete range of services and types of TCDC membership. The library
tour services are open to the public and are free of charge.

The library tour services are available every Tuesday, Friday and Saturday.
(Group of 5 persons or more)
Touring time 1 10.30 - 11.00 hrs.
Touring time 2 11.00 - 11.30 hrs
.
 
   
 
   

 

• บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ
(Design Consulting Services)
TCDC Resource Center เปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง เพื่อรับการปรึกษาด้านการออกแบบครั้งละ 30 นาที ต่อ 1 คน หรือ
1 การนัดหมาย (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)
 


ซีดาร์ ไรล์ลี่
Sridhar Ryalie


รายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้
ซีดาร์ ไรล์ลี่ (Sridhar Ryalie)

ซีดาร์ ไรล์ลี่ สั่งสมประสบการณ์ด้านการออกแบบมากว่า 16 ปี ในฐานะที่ปรึกษา
ด้านการออกแบบ ผลงานออกแบบของซีดาร์มีตั้งแต่นาฬิกาข้อมือ เครื่องประดับ
ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อ
อนาคต ไปจนถึงนิทรรศการและการเดินสายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
นอกจากนี้ ซีดาร์ยังเคยผ่านงานวิจัยเพื่อการออกแบบ การวางแผนการออกแบบ
ในเบื้องต้น (Conceptual design) ซีดาร์เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบให้กับ
บริษัทและองค์กรต่างๆ มาแล้วมากมาย อาทิ Epson, Tamron lenses Japan,
Whirlpool, Hewlett Packard, Levi's, Rapier Design UK เป็นต้น

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ: การบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์ด้านการออกแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความรู้ความสนใจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการออกแบบ
การวิจัยและทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ (contextual design)
การออกแบบเพื่องานบริการ การใช้ข้อมูลด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้ามาช่วย
ในการวิจัยเพื่อการออกแบบ (design ethnography) การจัดตั้งและบริหารบริษัท
ที่ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ การตรวจสอบการทำงานของบริษัทออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น (design auditing) การจัดตั้งแผนกออกแบบในบริษัท การเขียน
รายงาน การวางแผนโครงการ การจัดทำแฟ้มแสดงผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอ
ตลอดจนให้คำแนะนำในเส้นทางอาชีพการออกแบบ
ความสนใจอื่นๆ: ทำแบบจำลองหรือโมเดล ถ่ายภาพนิ่ง
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร: อังกฤษ
วันและเวลาที่ให้บริการ: ทุกวันพุธ ตั้งแต่ 16.00 18.00 น.

ภัทรพล จันทร์คำ
ภัทรพล จันทร์คำ จบปริญญาตรีสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจบปริญญาโทในสาขา
เดียวกันจาก Pratt Institute, NYC และ The Royal College of Art, London
ภัทรพลมีประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ เขาเคยทำงาน
เป็นนักออกแบบอยู่ที่นิวยอร์กและร่วมงานกับ Tom Dixon ที่ลอนดอน เขารับ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบในประเทศมา 3 ปี ปัจจุบันภัทรพลเป็นอาจารย์
ประจำภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรับตำแหน่งเป็น
ที่ปรึกษาให้กับ TCDC และ Material Connexion Bangkok

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ: การออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานตกแต่งภายใน ศาสตร์และกระบวนการผลิต
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุเพื่อการออกแบบ ความสนใจในงานวิจัย ได้แก่ วิธีการใหม่ๆ
ในการใช้วัสดุเพื่อการออกแบบ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักของสุนทรียศาตร์
ในการออกแบบ นอกจากนี้ ภัทรพลยังสามารถให้คำแนะนำถึงวิธีการนำการออกแบบ
มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของคุณ รวมทั้งกระบวนการผลิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความสนใจอื่นๆ: ศิลปะการจัดวาง ประติมากรรม สถาปัตยกรรม แฟชั่น ถ่ายภาพนิ่ง
และภาพยนตร์
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร: ไทยและอังกฤษ
วันและเวลาที่ให้บริการ: ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 16.00 - 18.00 น.

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
รองผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ผู้อำนวยการ Material ConneXion Bangkok

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล สั่งสมประสบการณ์กว่า 23 ปี จากการสอนด้านการออกแบบ
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนรับหน้าที่ให้คำปรึกษาในหลายโครงการ ตั้งแต่
ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองเท้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก อภิสิทธิ์เคยทำงานให้กับสำนักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในฐานะที่ปรึกษาในโครงการวิจัยด้าน
หัตถกรรม ศิลปะพื้นบ้าน และวัสดุธรรมชาติของไทย

หัวข้อที่เชี่ยวชาญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์ ประวัติศาสตร์การออกแบบ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิธีการวิจัย วิธีการออกแบบ

ความสนใจอื่นๆ: ศิลปะและหัตถกรรม การออกแบบพื้นผิว งานไม้
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร: ไทยและอังกฤษ
วันและเวลาที่ให้บริการ: ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 16.00 - 18.00 น.


• Design Consulting Services
TCDC Resource Center encourages TCDC members to consult our
interdisciplinary design advisors. Each consulting service lasts for 30 minutes
per 1 person / 1 appointment. (Appointments are required.)

Design Advisors at TCDC Resource Center

Sridhar Ryalie
16 years experience as a design consultant; designing watches, jewellery,
lifestyle accessories, home appliances, high-tech products for the future,
exhibitions, road shows & product launches for companies, conceptual
design, design research in technology. Consulted for corporations such as,
Epson, Tamron lenses Japan, Whirlpool, Hewlett Packard, Levi's, Rapier
Design UK., among many others.

Subject Areas: Design management & strategy, new product development
(NPD), emerging paradigms in design, contextual design, service design,
design ethnography, starting and running a design consultancy, design
auditing & establishing a design department within a company, report writing,
project planning, building a portfolio and general advice on career paths in
design.

Other Areas of Interest: Model making, photography
Language: English only
Available: Every Wednesday, 16.00 - 18.00 hrs.

Pattarapol Chantkam
Undergraduate at KMITL in Industrial Design. Master degree in Industrial Design
at Pratt Institute, NYC and at The Royal College of Art, London. 10 years experience in industrial and furniture design,working as a designer in NYC
and Tom Dixon in London and working as a design consultant in Thailand
for 3 years. Currently works as a lecturer at the Department of Industrial Design, School of Architecture and Design(SOA+D), KMUTT, as well as
a consultant for TCDC and Material Connexion Bangkok.

Subject Areas: Industrial, product and furniture design, interior furniture
design, material sciences and processes in design; his research interests
include new and creative ways of using materials in design, design for the
environment, design aesthetics, and giving general advice on how to use
design to enhance your business and manufacturing process.

Other related interests: Installation art, sculpture, architecture, fashion,
photography and film
Language: Thai & English
Available: Every Thursday, 16.00 - 18.00 hrs.

Apisit Laistrooglai
Deputy Managing Director of TCDC
Managing Director of Material ConneXion Bangkok

23 years experience as a design lecturer at Silpakorn University, as well as
consulting in a wide range of design projects like product design, shoes
design, plastic packaging design, etc. Consultant in many research projects
related to handicraft, folk art and Thai natural materials for the United Nations
Development Projects (UNDP), International Labour Organisation (ILO)
National Research Council of Thailand.

Subject Areas: Product design, design history, packaging design, research
methodology, design methods

Other Areas of Interest: Arts & crafts, surface design, carpentry & woodworking
Language: Thai & English
Available: Every Friday 16.00 - 18.00 hrs.

 
 

ภัทรพล จันทร์คำ
Pattarapol Chantkam
 

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
Apisit
Liastrooglai
 


 
•
แนะนำบริการต่างๆ ของ TCDC Resource Center
(Library Orientation Services)


แนะนำบริการต่างๆ ในเชิงลึก พร้อมทั้งกฎระเบียบของ TCDC Resource Center
แก่สมาชิก (บริการนี้จัดให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น) เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้ใช้บริการต่างๆ ที่ TCDC Resource Center จัดเตรียมไว้ให้อย่างคุ้มค่า
เปิดบริการทุกวันพุธ พฤหัสบดี และอาทิตย์ เวลา 10.45 - 11.45 น. (5 คน ขึ้นไป)

• Library Orientation Services (Open to TCDC members only)

Thorough introduction to TCDC Resource Center services and regulations will
be given to TCDC members to promote library usage in the most efficient way.
Library orientation services are available every Wednesday, Thursday and Sunday, 10.45 - 11.45 hrs. (Group of 5 persons or more)

For more information and appointments, please contact Info Guru Counter,
from Tuesday to Sunday, 10.30 - 20.30 hrs.
or call 02 664 8448 ext. 215, 216
 
 
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้ที่
Info Guru Counter ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 20.30 น. โทร. 02 664 8448 ต่อ 215, 216

• For more information and appointments, please contact Info Guru Counter,
from Tuesday to Sunday, 10.30 - 20.30 hrs. or call 02 664 8448 ext. 215, 216

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458