บรรยายพิเศษ Third wave of design:
Integrating innovation, styling and technology โดย Professor Patrick Whitney

ตามที่หลักสูตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้กำหนดโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ Third wave of design:
Integrating innovation, styling and technology โดย Professor Patrick Whitney, Director of the Institute of Design,
Illinois Institute of Technology ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2549 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 10201
อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ซึ่งเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของการออกแบบที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์
ของลูกค้ากับกลยุทธ์ขององค์การ ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
ดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหลักสูตรฯ
ได้สำรองที่นั่งสำหรับสำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
จำนวน 200 ที่นั่ง โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-697-6333
หรือสมัครผ่านทาง http://www.utcc.ac.th 

   
ประวัติวิทยากร Professor Patrick Whitney
   
กำหนดการบรรยาย
Third wave of design: Integrating innovation, styling and technology
27 พฤษภาคม 2549 ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
8.30 น. ลงทะเบียน
8.45 น. รศ. ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวเปิดงาน
9.00 น. Professor Patrick Whitney, Director of the Institute of Design,
Illinois Institute of Technology บรรยายหัวข้อ Third wave of design:
Integrating innovation, styling and technology
10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 น. การบรรยาย (ต่อ)
12.00 น. พิธีปิด