Staying ahead: the economic performance of
the UK’s creative industries

The Work Foundation, UK

ขนาดของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries) ใน
ประเทศอังกฤษ คิดเป็น 7.3% ของจีดีพีทั้งประเทศ เป็นรองก็เพียงแต่
ภาคการเงิน โดยมีอัตราการเติบโตถึง 5% ต่อปี คิดเป็นสองเท่าของ
อุตสาหกรรมอื่นๆ และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวถึง 1.8
ล้านคน เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รัฐบาล
อังกฤษได้จัดให้มีโปรแกรมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (The Creative
Economy Programme) ขึ้นตั้งแต่ปี 2005 The Work Foundation
ได้จัดทำรายงานการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยรายงาน
ดังกล่าวได้เสนอให้เห็นความสำคัญของการออกแบบและนวัตกรรม
ไม่เพียงแต่ต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความคิด
สร้างสรรค์เท่านั้น แต่รวมถึงความสำคัญที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดย
รวมด้วย การวิเคราะห์ของ The Work Foundation แสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการลงทุนของภาครัฐ การพัฒนาการศึกษา ทักษะ
ความหลายหลาย เครือข่าย การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การดำเนินธุรกิจ
การตลาด กฏหมาย การแข่งขัน การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และที่สำคัญคือ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์


ดูรายละเอียด
International Flows of Selected
Cultural Goods and Services

รายงานจาก UNESCO

อังกฤษ อเมริกา และจีน ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมร่วม
กันคิดเป็น 40% ของโลกในปี 2002 ในขณะที่ประเทศ
ในลาตินอเมริกาและอาฟริกามีสัดส่วนในการผลิต
สินค้ากลุ่มดังกล่าวรวมกันน้อยกว่า 4% รายงาน Inter-
national Flows of Selected Cultural Goods and
Services ที่จัดทำโดยยูเนสโก เปิดเผยข้อมูลการค้า
ระหว่างประเทศของสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น หนังสือ
ซีดี วิดิโอเกมส์ เป็นต้น โดยนำเสนอวิธีใหม่ในการวัด
มูลค่าการค้าขายดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สำคัญของวัฒนธรรมที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากรายงานระบุว่า มูลค่าการ
ค้าระหว่างประเทศของสินค้าทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
จาก 38 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1994 ไปเป็น 60 ล้าน
เหรียญสหรัฐในปี 2002 โดยมีมูลค่าตลาดรวมของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ


ดูรายละเอียด
 
Creative Man
Copenhagen Institute for
Futures Studies (CIFS)


สถาบันการศึกษาเรื่องอนาคตศาสตร์แห่ง
โคเปนเฮเกน ได้ทำการศึกษาถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่ออนาคต ในสองสามปีที่ผ่านมา
ทางสถาบันดังกล่าวได้ระบุผลการศึกษา
ว่าสังคมจะเดินหน้าต่อไปจากนี้ด้วยแรง
ส่งจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
จึงได้จัดทำรายงานเรื่อง ‘Creative Man’
เพื่ออธิบายถึงเหตุผลที่เราต้องการความ
คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมากขึ้น ใน
วันที่ mass production นั้นหมดบทบาท
ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่ง
ขันตลอดจนเทคโนโลยีและการเปลี่ยน
แปลงทางวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยหลักใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม


ดูรายละเอียด
Creative Industries
and Micro & Small Scale
Enterprise Development:

A Contribution to Poverty
Alleviation, UNIDO


รายงานจาก UNIDO ที่แนะนำแนวคิด
เรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industries) โดยพูดถึงลักษณะพื้นฐาน
ความสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ
(Socioeconomic) องค์ประกอบหลัก
ตลอดจนนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอก
จากนี้ในรายงานดังกล่าวยังได้รวบรวม
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ จัดเป็นรายงานที่
น่าศึกษาสำหรับนักพัฒนาและผู้จัดทำ
นโยบายตลอดจนผู้ที่มีความสนใจใน
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ นวัตกรรม และ
การแข่งขัน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การ
ทำธุรกิจ (Entrepreneurship) และการ
สร้างชุมชนการออกแบบ เพื่อเป็นเครื่อง
มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต


ดูรายละเอียด
‘Copyright Industries
in the U.S. Economy’
The 2006 Report by IIPA


IIPA (International Intellectual Pro-
perty Alliance) ของสหรัฐฯ ได้ว่าจ้าง
Economists Incorporated รวบรวมข้อ
มูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับตัวเลข
เศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่
มาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับลิข-
สิทธิ์มาตั้งแต่ปี 1990 โดยรายงานล่าสุด
ในปี 2006ยังคงแสดงให้เห็นว่า
อุตสาห-
กรรมลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกายังคง
เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และเติบโต
อย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีขนาดใหญ่ถึง
1.4 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2005 คิด
เป็น 11.12%ของจีดีพีรวมของประเทศ


ดูรายละเอียด