29-30 พฤษภาคม 2551
13:00-16:00

ห้องนิทรรศการ 2
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ อิมโพเรียมช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์
สัมมนา
Creative Thailand: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิด
สร้างสรรค์


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ มีโครงการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดตัวโครงการ
“Creative Thailand: สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อแนะนำแนวคิดของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
ราชการ และสาธารณชน รวมทั้งความเป็นไปได้ของการนำแนวคิดดังกล่าวมา
ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

โดยงานดังกล่าวประกอบด้วยวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น :

- น.พ. สุรพงศ์ สืบวงศ์ลี, รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- John Howkins, ผู้แต่งหนังสือ ‘The Creative Economy’ ประธานบริษัท ITR
Consultants และ John Howkins & Co
- Desmond Hui, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฮ่องกง
ที่ปรึกษาส่วนอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบริติชเคานซิล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้
กับองค์การสหประชาชาติในเรื่องอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในเอเซีย-แปซิฟิก