สัมมนา Creative Thailand:
สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์


ประเทศไทยอยู่อย่างไรในศตวรรษที่ 21?

ในโลกที่แบนราบ ทุกที่สามารถร่วมมือและแข่งขันได้อย่าง
ง่ายดาย การนำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่และโดดเด่นเท่านั้นถึง
จะเป็นข้อได้เปรียบ

เมื่อ 10 ปีก่อนอังกฤษรับมือกับโลกใหม่ด้วยการผลักดัน
เศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Eco-
nomy) หรือ ระบบเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า
ทั่วโลกบนความต้องการที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันสินค้าส่งออกของประเทศอังกฤษ 7 แสนกว่าล้านบาท
เป็นผลผลิตที่มาจากความคิดและยากต่อการลอกเลียนแบบ
ขณะที่ประเทศไทย สินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกกว่า 4 ล้าน
ล้านบาท เป็นสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อเป็นหลัก และกำลังถูก
แทนที่ด้วยสินค้าจากประเทศอื่นๆ

แล้วเราจะทำอย่างไร?

หาคำตอบได้ในงานสัมมนา Creative Thailand: สร้าง
เศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ เวทีแลกเปลี่ยนความ
รู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ ที่
เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทั่วโลกยอมรับ

พบกับ ปฐกฐาพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในโลก
ใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง น.พ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี


พร้อมทั้งทำความรู้จักกับเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์
ทำไมอังกฤษจึงก้าวสู่เส้นทางนี้ และหลายๆ ประเทศรวมทั้งจีนกำลัง
ผลักดันการดำเนินงานด้านนี้อย่างจริงจัง โดยการบรรยายจาก
ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ จากสภาพัฒน์ฯ, John Howkins ผู้เขียน
หนังสือ Creative Economy: How people make money from idea
และ Desmon Hui ผู้มีบทบาทในการผลักดันจีนและฮ่องกงก้าวสู่
สนามแข่งขันด้วยความคิดสร้างสรรค์

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2551
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ชอปปื้ง คอมเพล็กซ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2664-8448

Understanding Creative Industries: Cultural
statistics for public-policy making
รายงานจาก UNESCO

ในขณะที่รัฐบาลทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาห-
กรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่มีต่อการเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน การรวบรวมข้อมูลและการจัด
ทำแผนที่ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mapping) เพื่อที่จะจัดทำ
เป็นนโยบายก็มีความสำคัญมากขึ้น รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็น
ถึงความสำคัญของสถิติและข้อมูลทางวัฒนธรรมรวมถึงบทบาท
ของยูเนสโกในการพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อที่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะได้นำไปใช้


“ขาดแคลนนักออกแบบที่มีคุณภาพ
ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการไทย !!”


ข้อมูลจากรายงานการวิจัยเรื่อง “บทบาทของการออก-
แบบต่อธุรกิจไทย”
จัดทำโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Facts & Figures
ขนาดของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries) ในประเทศอังกฤษ คิดเป็น 7.3% ของจีดีพีทั้งประเทศ เป็นรองก็เพียงแต่ภาคการเงิน โดยมีอัตราการเติบโตถึง 5% ต่อปี คิดเป็นสองเท่าของอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีการจ้างงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวถึง 1.8 ล้านคน