หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
   

แต่เดิมคนไทยเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ นำพืชพันธุ์ธรรมชาติที่มีอย่างอุดมในท้องถิ่นมาประดิษฐ์
เป็นเครื่องไม้ใช้สอยตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง "ไผ่" เป็นพืชประเภทหญ้าที่มีมากในบริเวณเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย และเป็นพืช
อีกชนิดที่คนไทยนิยมนำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในด้านความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย

ไผ่เป็นพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ราก หน่อ ใบ กิ่ง และลำต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไป
ประกอบอาหารและแปรรูปเป็นเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้แล้ว ยังนำมาใช้สร้างบ้านเรือนได้ เนื่องจากไผ่มีเหง้า
ใต้ดินที่แผ่ขยายได้กว้างไกล ช่วยยึดหน้าดิน ประกอบกับมีคุณสมบัติลู่ตามลม ไม่หักโค่นเหมือนไม้ชนิดอื่น ชาวนาจึงนิยมปลูกไผ่ไว้
แทนรั้วบ้านเพื่อป้องกันลมพายุ ปัจจุบัน ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติวงจรชีวิตที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
นำมาใช้งานได้เร็ว และเป็นวัสดุที่ยั่งยืน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นำเสนอเรื่องราวของ "ไม้ไผ่" สายพันธุ์พืชที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษย์และโลก
กับการบรรยายในหัวข้อ "มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน ไม้ไผ่กับงานสถาปัตยกรรม" โดย ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตอบคำถามเรื่องการนำไม้ไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรม การเปลี่ยนสถานะของไม้ไผ่จาก
วัสดุพื้นถิ่นสู่วัสดุโครงสร้างสถาปัตยกรรม รวมถึงการศึกษาคุณค่าของไม้ไผ่ด้านวัสดุ วิธีการคัดเลือกไม้ไผ่เพื่อใช้ในงานปลูกสร้าง
ทั้งในด้านโครงสร้าง การออกแบบ และการดูแลรักษา

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ "มหัศจรรย์ไม้ไผ่" โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดและกระตุ้นความคิดคนไทยให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ "ไม้ไผ่" ในแขนงวิชาชีพและอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์ จนก่อเกิดเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สำคัญ
ให้กับประเทศ

   
         
   
รู้จัก ดร.สุปรีดี ฤทธิรงค์
   
             
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
   
         
    หมายเหตุ    
   
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
    ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  • เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
  • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น (Lecture in Thai only)
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458