หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
             
    "การอ่านภาพ (Visual literacy)" คือการทำความเข้าใจ
ความหมายของภาพจากการสังเกต ตั้งแต่วัยทารก เรามองสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทางตา แต่หากจะทำความ
เข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในภาพที่ซับซ้อน (เช่นงานศิลปะ)
เราจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนการทำงานร่วมกัน
ระหว่างสายตากับจิตใจ เพื่อสร้างทักษะในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษา
  "Visual literacy" is a matter of pulling meaning from images, based on observations. Beginning in infancy, we use our eyes to make sense of the world around us, but oddly enough the capacity to understand complex images seems not to grow unless nurtured. Given the right kind of instruction, however, we can use our eye-mind connection to understand challenging images (art works for example), to build critical thinking skills, and to boost student performance in school.    
             
   


สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ Markings
Studio จึงจัดการบรรยายในหัวข้อ "Seeing and Thinking:
A Critical Relationship" ในวันที่ 19 มกราคม เพื่อแนะนำ
กลยุทธ์การคิดวิเคราะห์ภาพ (Visual Thinking Strategies -
VTS) โดย Philip Yenawine อดีตผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
แห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (The Museum of Modern
Art - MOMA)

 


On January 19, the U.S. Embassy, TCDC, and Markings
Studio present: "Seeing and Thinking: A Critical
Relationship," a one day introduction to Visual Thinking
Strategies (VTS) by American author Philip Yenawine,
former Director of Education, MOMA.   
   
ดูกําหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม / Click here for agenda and more information
   
             
    สำหรับสมาชิก TCDC แบบแพลตินัมเท่านั้น
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น!


สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214
เวลา 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
  Open to TCDC Platinum members only
(Free Admission) Limited to 50 seats.


Please make reservation at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214. (Closed on Monday)
   
             
             
    หมายเหตุ   Remark    
   
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
 • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่
  สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้า
  ร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 • บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีบริการหูฟังแปล
  เป็นภาษาไทย
 
 • Advance phone reservation is recommended.
 • On-site registration opens one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
 • The lecture will be conducted in English with simultaneous translation via headset.
   
         
             
   

เข้าชมฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458