หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    โดย
ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรืองอุไร ซาแป เจ้าของผลิตภัณฑ์ใยบวบ กลุ่ม "ไทเมืองเพียง"
ประไพพรรณ แดงใจ ผู้จัดตั้งกลุ่มฑีตาเพื่อฟื้นฟูผ้าย้อมคราม
อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและ
ธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ - ผู้ดำเนินรายการ
  By
Thanasit Chantaree, Lecturer in Faculty of Architecture, Khon Kaen University
Ruangurai Chapae, Owner of luffa products
"Tai Mueng Pia"
Praphaiphan Deangjai, Reviver of indigo dyed cloth
Anunta Intra-Aksorn, Content Management,
TCDC - Moderator
   
         
             
   

มาร่วมเรียนรู้วัสดุในภาคอีสานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้
อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้
ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็ง

พบกับคุณเรืองอุไร ซาแป ประธานกลุ่มไทเมืองเพีย อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ผู้นำใยบวบมาพัฒนาและออกแบบลวดลายให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เช่น รองเท้า โคมไฟ ใยบวบขัดผิวรูปสัตว์
ต่างๆ สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังกลุ่มลูกค้าในยุโรปและเอเชีย
การนำวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้าง
รายได้และอาชีพให้กับชุมชนด้วยแนวคิดการจัดการธุรกิจชุมชน
บนความพอเพียง และยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้แก่เยาวชน
คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น
สืบไปอีกด้วย

นอกจากนี้ คุณประไพพรรณ แดงใจ ผู้ริเริ่มและจัดตั้งกลุ่ม
ฑีตาผ้าย้อมครามธรรมชาติ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตผ้าย้อมครามที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก จะมา
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การฟื้นฟูเทคนิคการย้อมผ้าจากคราม
ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดมานานหลายพันปีและใกล้จะ
สูญหายไปในยุคปัจจุบัน (ผ้าย้อมครามเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถป้องกันรังสี UV ได้ ทั้งยังมี
คุณสมบัติทางสมุนไพรอีกด้วย)

ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะปิดท้ายการเสวนาด้วยการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากการสัมผัสและพัฒนางานออกแบบร่วมกับ
ผู้ผลิตชุมชนในภาคอีสานจากมุมของนักออกแบบ เพื่อตอบ
คำถามที่ว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของตน
กอปรกับภูมิปัญญาที่มีอยู่จะช่วยทำให้การพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สำเร็จได้อย่างไร

 

Learn more about materials in Isan (North East region) through way of life, culture and sustainable local wisdom. And find out how the unique and eco-friendly local materials can be used in product design and generate income for the community.

In this talk, Ruangurai Chapae, president of Tai Mueng Pia group, Baan Pai District, Khon Kaen, will share her experience of using surrounding materials in order to create an income stream and job opportunities to community based on sufficiency business administration. Using design, she adds value to luffa by creating products such as shoes, lamp and animal-shaped luffa scrubber, which are exported to European and Asian markets. Rueng-urai also found a knowledge center for the youth to learn about and carry on their local products.

Praphaiphan Deangjai is the founder of Thita Natural Indigo Dyed Cloth group, whose products are competitive in the global market. She will share her revived ancient indigo dye technique dated back thousands of years. Thita’s cloth is eco-friendly with UV-protection and herbal attributes.

Assistant Professor Thanasit Chantaree, lecturer in architecture, will share his experience in design development with suppliers from Isan communities and explain how cultural understanding, way of life and local wisdom bring about success in product design and development.


   
             
             
    กำหนดการ:
13:00 - 14:00 ลงทะเบียน
14:00 - 16:00 เสวนาเรื่อง "วัสดุอีสาน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
16:00 - 16:30 ถามและตอบ
16:30 เป็นต้นไป รับประทานของว่างภายใน Material ConneXion Bangkok
  Agenda:
13:00 - 14:00
Registration
14:00 - 16:00 Talk: "Isan Materials: Green Wisdom"
16:00 - 16:30 Q & A
16:30 Afternoon tea at Material ConneXion Bangkok
   
             
             
    ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214
  Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.
   
             
             
   
หมายเหตุ
 
Remark
   
   
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
 • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
  ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยัน
  การเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 • การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ
  ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก
  TCDC และบุคคลทั่วไป)
 • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 • ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม
  TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.
 
 • Advance phone reservation is recommended.
 • On-site registration opens one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm
  your seat at least 30 minutes before the event
  starts.
 • The talk is suitable for students, designers, entrepreneurs, and everyone interested in
  eco-friendly product design and development.
 • Conducted in Thai only.
 • Parking fee is subject to The Emporium’s terms
  and conditions. TCDC will provide free 2-hour
  parking coupon for attendees.
   
             
   
   
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458