หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) จัดสัมมนา
เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ในหัวข้อ "Creative Business
DRIVE Creative Country"
  Thailand Institute of Fashion Research, Rajamangala University of Technology Krungthep, in collaboration with Thailand Creative & Design Center (TCDC) and Thai Garment Manufacturer Association (TGMA) organizes a seminar on "Creative Business DRIVE Creative Country".    
         
             
   

พบกับการบรรยายเรื่องทิศทางนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย อภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีและประธานอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การบรรยายเกี่ยวกับตัวอย่างความสำเร็จของธุรกิจสร้างสรรค์
ในประเทศอิตาลี โดย Ornella Bignami ประธานองค์กร
INTERCOLOR ศูนย์รวม TrendSetter ระดับโลก และการ
บรรยายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือเศรษฐกิจยุคใหม่ของโลก
โดย ดวงฤทธิ์ บุญนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์
บุนนาค อาร์คิเทค จำกัด

ปิดท้ายงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยการเสวนาและตอบข้อซักถาม โดย
Ornella Bignami และดวงฤทธิ์ บุญนาค ดำเนินรายการโดย
คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่ง
ประเทศไทย

 

In this seminar, Apirak Kosayothin, Chairman of the Creative Economy Sub-committee will give a keynote lecture on "Government Creative Economy Policy and Direction of Industry Development". Ornella Bignami, Intercolor President, will lecture on "Creative Business DRIVE Creative Country: Italian Success Story". And Duangrit Bunnag, Managing Director of Duangrit Bunnag Architect Limited, will talk about "Creative Economy =
New Economy".

The closing session of the seminar will be Creative Business DRIVE Creative Country Forum and Q & A Session by Ornella Bignami and Duangrit Bunnag, moderated by Pradit Ratanawijitrasilp, Executive Director of the Thailand Institute of Fashion Research.

   
             
   
กําหนดการ l Program
   
             
    บัตรราคา 3,000 บาท** (รวมค่าเอกสารและอาหารว่าง)
ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับเอกสาร Trend Book สำหรับการออกแบบ
ฤดูกาล Spring/Summer 2011 มูลค่า 10,000 บาท

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนภัทร สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
โทร 02 2869600, 02 2879600 ต่อ 1232
  Admission fee: 3,000 Baht** (inclusive of coffee break and seminar document). Participant gets inFASH Trend Book for Design Spring/Summer 2011, worth 10,000 Baht.

To reserve your seat, please contact Khun Tanapat, Thailand Institute of Fashion Research,
at Tel. 02 2869600, 02 2879600 ext. 1232.
   
             
             
   
หมายเหตุ
 
Remark
   
   

* การบรรยายหัวข้อ Creative Business DRIVE
Creative Country : Italian Success Story
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ สรุปประเด็นและดำเนินการช่วง
เสวนาเป็นภาษาไทย โดยคุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย

** สมาชิก TCDC, สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, สมาคมพ่อค้าผ้าไทย, ภาคการศึกษา รับส่วนลดพิเศษ

 

* The "Creative Business DRIVE Creative Country : Italian Success Story" lecture will be presented in English. Brief and Q & A session will be presented in Thai by moderator, Mr. Pradit Ratanawijitrasilp.

** Members of TCDC and TGMA get 50% discount.

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458