หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
         
    ร่วมทำความรู้จักตัวตน อารมณ์ ความคิด และโลกในมุมมอง
ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผ่าน
ผลงานภาพวาดตั้งแต่เริ่มทดลองวาดเส้น เรื่อยไปจนถึงแง่มุม
ความคิดต่อเหตุการณ์รอบตัว กลายเป็นคอลเลคชั่นผลงาน
ศิลปะส่วนพระองค์ที่รวบรวมไว้ได้มากที่สุด
  Come and explore the themes of self, emotion, thought, and the outside world from the perspective of HRH Princess Sirivannavari Nariratana through the most extensive collection of her drawings and paintings.    
         
             
   

นิทรรศการรวบรวมผลงานภาพเขียนฝีพระหัตถ์โดยแบ่งตาม
แนวคิดออกเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค้นหา
การทดลองวาดเส้นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาตัวตนและความ
สนพระทัยในศิลปะการวาดภาพ นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่
ทำให้พระองค์หญิงทรงค้นพบหนทางของการเข้าใจพระองค์เอง
และสมาธิ พร้อมกับการสื่ออารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ผ่าน
เส้นสี จนกลายเป็นการบันทึกเรื่องราวบางส่วนของชีวิตเป็นงาน
ศิลปะ

ตั้งต้น
ภาพวาดดอกไม้หลากหลายพันธุ์ในมุมมองของพระองค์หญิง
สื่อถึงความงาม อารมณ์ ถิ่นฐาน สถานะ อายุ เรื่อยไปจนถึง
ศาสนา และความหมายในอีกมิติหนึ่ง ดอกไม้ยังเปรียบเสมือน
“ความบริสุทธิ์” ทุกครั้งที่พระองค์หญิงทรงเริ่มต้นทำงานใน
แนวทางใหม่ มักเริ่มต้นจากการวาดดอกไม้เสมอ

อิสรภาพ
สำหรับพระองค์หญิง สัตว์ต่างๆ สื่อถึงธรรมชาติ และแต่ละสาย
พันธุ์ต่างมีอุปนิสัยเฉพาะตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอิสรภาพ ความ
รัก และการเป็นตัวของตัวเองอย่างไร้กรอบจำกัด เช่น ผีเสื้อ -
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกกลางวันและกลางคืน, ปลา - อารมณ์ขันใน
ปลาปิรันย่า, นกยูง - ความแกร่งและสัญชาตญาณแห่งการ
ปกป้องตนเองภายใต้ความสง่างาม, ไก่ - ตัวแทนปีเกิดของพระ
อนุชา (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ) เป็นต้น

มายา
การสื่อสัญลักษณ์แห่งตัวตนผ่านผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ ภาพ
ปากที่ปิด ตาที่มองเห็นได้เพียงข้างเดียว เปรียบเสมือนการ
สื่อสารที่หากทำได้เพียงครึ่งเดียวก็เป็นความกดดัน และงาน
ศิลปะแบบคอลลาจ ซึ่งใช้เทคนิคการจัดวางรูปภาพผ่านโทนสี
และเนื้อหาที่สะท้อนถึงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์
สังคม เป็นเครื่องมือที่พระองค์หญิงทรงใช้ในการผลิตผลงาน
คอลเลคชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

เจ็บปวดกับศรัทธา
ผลงานภาพวาดที่พระองค์หญิงฯทรงสะท้อนให้เห็นความคิดและ
ความเชื่อ ตลอดจนความศรัทธาในศาสนา โดยผูกโยงเข้ากับ
ความรักและความเจ็บปวด ผ่านภาพวาดสรีระมนุษย์ หัวใจ และ
อิริยาบถการกอด รวมไปถึงสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดอย่าง
ตะปูที่ใช้ตอกตรึงพระเยซูบนไม้กางเขน และธรรมจักร กงล้อแห่ง
การดับทุกข์ตามหลักพุทธศาสนา

 

The exhibition is arranged around five different themes.

Self-searching
Sketching provided a point of departure for the Princess's journey of self-discovery and her interest in art. Marking an important turning point in her life, sketching gave her a way to begin to understand herself. It gave her a focus and a way to communicate her thoughts and feelings through lines and color. Her sketches are a record of an important part of the Princess’s early life.

Beginnings
These paintings of flowers are an expression of the Princess’s conception of beauty, emotion, connectedness, age and social standing. They also have a religious significance and are symbols of "purity". Whenever the Princess takes her art in a new direction, she begins by painting flowers.

Free Spirits
For the Princess, animals are representatives of nature. Animals - each with their own particular nature - symbolize independence, freedom, love and unrestricted self-expression. In these paintings, butterflies and moths are symbols of day and night. Piranhas represent humor. Peacocks are elegant figures of strength and the instinct for self-preservation, and the rooster is associated with the birth year of her younger brother.

Illusions
Images of a closed mouth or a face with just one seeing eye are symbols or repression and reflect the Princess's own frustration at being unable to give full vent to her thoughts and feelings. Her collages, which combine tinted photographs meant to comment on and criticize social conditions and current events, are the Princess’s preferred technique in preparing the designs for her fashion collections – designs that have won wide admiration.

Faith & Anguish
The paintings in this part of the exhibit reflect the Princess's ideas about religious faith and its relation to such concepts as love and pain. These are evident in images of the human anatomy, an embrace, and the Buddhist wheel of dharma.

   
             
             
   
เข้าชมฟรี
 
Free Admission
   
   

TCDC ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 - 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter. Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday), 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458