หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
   
นิทรรศการ
   
             
   

การถ่ายภาพถือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์
ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของกล้องและเลนส์ชนิดต่างๆ
ไปจนถึงเทคนิคการล้าง อัด ขยายภาพ และการตกแต่งภาพถ่าย
ควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ
ทั้งในด้านเรื่องราว สี และแสง

ในปัจจุบัน กลไกของกล้องถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตกแต่งภาพ
ก่อนพิมพ์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการ แต่ก่อนหน้านี้
ช่างภาพต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม การถ่ายภาพ รวมไปถึง
เทคนิคการล้างฟิล์มและการตกแต่งภาพถ่ายด้วยมือ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ความละเอียดประณีต
และฝีมือเป็นอย่างสูง ภาพถ่ายที่สร้างสรรรค์ขึ้นด้วยอุปกรณ์
เทคนิค และกลวิธีในการล้าง อัด ขยายภาพด้วยมือนี้เป็น
ตัวอย่างที่น่าสนใจของแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน
รวมถึงแสดงพัฒนาการของอุปกรณ์และเทคนิคต่างๆ ในการ
ถ่ายภาพ เพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยัง
บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
และชื่นชม

 

คุณจิตต์ จงมั่นคง เป็นช่างภาพคนแรกๆ ของประเทศไทย ที่ศึกษาและ
เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อน
ที่จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพอย่างเป็นทางการในประเทศ
ไทย คุณจิตต์ได้ผลิตผลงานภาพถ่ายที่มีความสวยงาม ด้วยเทคนิค
ต่างๆ ทั้งการซ้อนภาพ การลดหรือเพิ่มแสงด้วยมือล้วนๆ ซึ่งปัจจุบันถูก
แทนที่ด้วยโปรแกรมการแต่งภาพสำเร็จรูป

TCDC ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิด
สร้างสรรค์และฝีมือเฉพาะบุคคล จึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่าย
“ออกเดิน: ผลงานภาพถ่าย โดย จิตต์ จงมั่นคง” โดยแสดงผลงาน
ภาพถ่ายซึ่งล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคการถ่ายภาพและการล้าง
อัดภาพจากฟิล์ม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ พร้อมกับจัด
แสดงชีวประวัติของจิตต์ จงมั่นคง ช่างภาพและศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538 ที่มีผลงานการถ่ายภาพเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ

   
             
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
             
             
   

เข้าชมฟรี
ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม
10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร: 02 664 8448

   
             
             
   
หมายเหต
 
   
   

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด
เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

   
             
   
งานเสวนา
   
             
   

TCDC จัดเสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่ายและชีวิตของ จิตต์
จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2538
ภายใต้หัวข้อ “พูดผ่านภาพ : My Story from a
Picture” โดย ผู้ใกล้ชิด ผู้คลั่งไคล้งานภาพถ่ายขาว-ดำ
และวิทยากรผู้มีความรอบรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพ และการ
จัดองค์ประกอบทางศิลปะ อาทิ ผศ. มาโนช กงกะนันทน์,
วรนันท์ ชัชวาลทิพากร, บรรณนาท ไชยพาน, นิติกร
กรัยวิเชียร, กันต์ สุสังกรกาญจน์ และดำเนินรายการโดย
วรรณี ชัชวาลทิพากร

การถ่ายภาพถือเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์
ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับระบบกลไกของกล้องและเลนส์ชนิดต่างๆ
ไปจนถึงเทคนิคการล้าง อัด ขยายภาพ และการตกแต่งภาพ
ถ่ายควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบของ
ภาพ ทั้งในด้านเรื่องราว สี และแสง

 

ในปัจจุบัน กลไกของกล้องถูกปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตกแต่งภาพก่อน
พิมพ์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามตามต้องการ แต่ก่อนหน้านี้ ช่าง
ภาพต้องเรียนรู้เรื่องกล้อง ฟิล์ม การถ่ายภาพ รวมไปถึงเทคนิค
การล้างฟิล์มและการตกแต่งภาพถ่ายด้วยมือ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้ ความละเอียดประณีต และฝีมือเป็น
อย่างสูง

คุณจิตต์ จงมั่นคง เป็นช่างภาพคนแรกๆ ของประเทศไทย ที่
ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพและล้างอัดขยายภาพต่างๆ
ด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพอย่าง
เป็นทางการในประเทศไทย คุณจิตต์ได้ผลิตผลงานภาพถ่ายที่มี
ความสวยงาม ด้วยเทคนิคต่างๆ ทั้งการซ้อนภาพ การลดหรือ
เพิ่มแสงด้วยมือล้วนๆ ซึ่งปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยโปรแกรมการแต่ง
ภาพสำเร็จรูป

ผู้เข้าร่วมงานเสวนาครั้งนี้จะได้รับหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดทำขึ้นมา
เป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงคุณจิตต์ จงมั่นคง

   
             
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
             
   
งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการขนาดย่อม “ออกเดิน: ผลงานภาพถ่ายโดย จิตต์ จงมั่นคง”
   
   
       
   
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
 
Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.
   
             
             
   
หมายเหตุ
 
   
   
  • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
  • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงาน
    ก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
  • ดำเนินการเสวนาเป็นภาษาไทยเท่านั้น
   
         
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร: (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์: (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel: (66) 2 664 8448 Fax: (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th