หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
โดย
  By    
   
 • ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ
  ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
 • รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ รองผู้อำนวยการและ
  ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุน
  สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • สุวรรณ คงขุนเทียน บริษัท โยธกา จำกัด
 • แมนรัตน์ สวนศิลป์พงศ์ บริษัท เคนคูน จำกัด
 • ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและที่ปรึกษา
  ด้านการออกแบบ ประจำห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
  Material ConneXion Bangkok
 
 • Dr. Dararat Mekkriengkrai, Material Researcher of Material ConneXion Bangkok
 • Suteera Prasertsan, PhD., Deputy Director and Industry Division Director, The Thailand Research Fund (TRF)
 • Suwan Kongkhuntien (Yothaka International Co., Ltd.)
 • Manrat Suensilpong (Kenkoon Co., Ltd.)
 • Pattarapol Chantkam, Lecturer in Industrial Design Department, School of Architecture & Design, King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Consultant at Material ConneXion Bangkok
   
   

ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะหาทางนำวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์มานานหลายปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงหลังๆ นี้ เมื่อเราเริ่มให้ความสำคัญกับปัญหา
โลกร้อน และความยั่งยืนมากขึ้น จะมีอะไรดีไปกว่าการสร้าง
ประโยชน์จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชเส้นใยและวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตร (Development of Agricultural Material
Utilization Project หรือ DAMU Project) เป็นหนึ่งใน
โครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริง
โครงการนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักในวงกว้างว่า ผลิตภัณฑ์ที่
แปลกใหม่และมีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความร่วมมือกันของ
บุคลากรหลัก 3 ฝ่าย คือ องค์ความรู้จากนักวิจัย การสนับสนุน
ด้านทรัพยากรการผลิตจากผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงความ
คิดเข้ากับวัสดุและความต้องการของผู้ใช้งานจากนักออกแบบ

ในงานเสวนาจะมีการสนทนาโดยยกตัวอย่างการทดลองครั้ง
ล่าสุดของโยธกา เป็นกรณีศึกษาซึ่งต้องร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมกับการสนทนาระหว่างองค์กรด้าน
การวิจัย ผู้ประกอบการ และนักออกแบบชั้นนำของเมืองไทย

มาร่วมเรียนรู้ว่าคุณจะใช้ประโยชน์จากวัสดุการเกษตรอย่าง
สร้างสรรค์ได้อย่างไร เคล็ดลับที่ทำให้บุคลากรทั้งสามฝ่ายทำงาน
ร่วมกันได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จคืออะไร ทั้งสาม
ฝ่ายคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้ร่วมงานต่างสาขาอาชีพต่างมุมมองและ
การทำงานร่วมกันครั้งนี้ และพบคำตอบว่าคุณจะค้นหาและใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยให้มากที่สุดได้อย่างไร ที่สำคัญที่สุด คุณ
จะเปลี่ยนไอเดียดีๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และประสบ
ความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไร

งานเสวนาจะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด
จากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material
ConneXion Bangkok และนำเสนอโดย ดร. ดารารัตน์
เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุห้องสมุดวัสดุเพื่อการ
ออกแบบ

 

There have been attempts to make use of agricultural wastes in Thailand for many years. Especially in recent years when global warming issue or, to put it better, sustainability has become one of our main concerns. What would be better than utilizing your own wastes in one of the biggest industries in this country, Agriculture?

The Development of Agricultural Material Utilization (DAMU) Project is one of the attempts. It is also meant to create the awareness of how good and innovative products can be achieved through the collaboration of designers, researchers and entrepreneurs.

In the talk, there will be a discussion on Yothaka’s newest experiment as a case study along with a discussion between Thailand’s leading organization in research, entrepreneurs and designers.

Audiences will learn how to be creative in using agricultural materials? How to have a successful collaboration? What do they think of the others and the idea of working together? How to find and make the best use out of research? And most importantly, how to turn the bright ideas into creative and commercially successful products?

The talk will start with an update on latest materials from around the world by Dr. Dararat Mekkriengkrai, Material Researcher of Material ConneXion Bangkok.

   
             
   
กําหนดการ l Agenda
   
   
       
   
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214
 
Free Admission
Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.
   
             
   
หมายเหตุ
 
Remark
   
   
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
 • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่
  สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้า
  ร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 • เปิดรับทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป
 • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 • ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.
 
 • Advance phone reservation is recommended.
 • On-site registration opens one hour before the scheduled start time.  For those who have
  made advance reservation, please register to
  confirm your seat at least 30 minutes before
  the event starts.
 • The talk is open for TCDC members and the public.
 • Conducted in Thai only.
 • Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions. TCDC will provide free 2-hour parking coupon for attendees.
   
         
   

   
         
   
งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ แปลงเศษ (เกษตร) เป็นทรัพย์
As part of DAMU Exhibition
   
   
   
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th