หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
รู้ไหมว่าทุกครั้งที่คุณเลือกใส่รองเท้าสักคู่
รองเท้าคู่นั้นกำลังบอกอะไร...
 
Behind each shoe lies a story…
   
             
             
   

นิทรรศการ "ร้อยเรื่องรองเท้า" จัดแสดงงานออกแบบรองเท้า
กว่าร้อยแบบจากฝีมือการคัดสรรของภัณฑารักษ์ชาวฝรั่งเศส
อีฟส์ ซาบุแร็ง ร่วมกับ มารี-โจเซฟ บอสซัง-ปิโกต์ (Marie-
Josephe Bossan-Picaud) หัวหน้าภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑ์
รองเท้านานาชาติเมืองโรมองซ์ (International Museum of
Shoe, Romans) หนึ่งในสองพิพิธภัณฑ์ระดับโลกที่มีการเก็บ
สะสมรองเท้าไว้มากที่สุด เพื่อสื่อสารถึงความสัมพันธ์อย่างแยก
ไม่ออกของรองเท้ากับวัฒนธรรมการแต่งกายของมนุษย์ ใน
ฐานะเครื่องมือช่วยสื่อภาพลักษณ์ สถานะ อำนาจ และความ
สง่างาม ผ่านรูปทรงที่สื่ออารมณ์และความรู้สึก การออกแบบมา
เพื่อสร้างท่วงท่าการเดินที่เย้ายวน และเพื่อตอบสนองวิถีการใช้
สอยที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิประเทศ ทั้งในพื้นถิ่นทุรกันดาร
และสภาพอากาศที่แตกต่าง ขณะที่รองเท้าหลายคู่ยังแสดงถึงยุค
สมัยและตัวตนของผู้ที่สวมใส่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรื่องราวของ
รองเท้าที่ร้อยเรียงกันนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลย หากปราศจากกระบวนการคิด การออกแบบ ด้วยวัสดุ
หลากชนิดและเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองมิติการ
สวมใส่ที่หลากหลายต่างกันไป

และเพื่อตอบสนองกับรองเท้าที่จัดแสดงในนิทรรศการ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้จัดนิทรรศการส่วน "ก้าว
ย่าง อย่าง ไทย: ประวัติย่อของอุตสาหกรรมรองเท้าไทย"

(Barefoot Siam: A short history of the Thai shoe
industry)
ขึ้นเพื่อนำเสนอวิวัฒนาการการสวมใส่รองเท้าและ
อุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตรองเท้าในประเทศไทยผ่าน
ตัวอย่างรองเท้า ภาพถ่าย และเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อบอกเล่า
ความสัมพันธ์ของชาวสยามกับการสวมใส่รองเท้าตั้งแต่สมัย
อยุธยาที่ผู้คนเดินเท้าเปล่าในท้องทุ่ง จนถึงการพัฒนามาเป็นฐาน
การผลิตรองเท้ามากฝีมือที่สำคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ร่วมค้นหาเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการรองเท้าไทย
ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้รองเท้าด้วยการออกแบบและการ
เลือกใช้วัสดุที่มีเอกลักษณ์ เทคนิคและฝีมือการผลิตรองเท้าอัน
ประณีต การศึกษารูปแบบและความต้องการของตลาดเพื่อรองรับ
การใส่รองเท้าในแบบฉบับของคนไทย ตลอดจนการนำเสนอ
ตราสินค้าที่มีจุดขายเฉพาะตัว เพื่อฟื้นคืนศักยภาพการส่งออก
รองเท้าไทยสู่การยอมรับในตลาดสากล พร้อมกระตุ้น
จินตนาการด้วยเรื่องราวและวิถีอันน่าสนใจผ่านรอยเท้าในอดีต
ที่เกิดจากรองเท้าสารพัดรูปแบบหลายวัฒนธรรมหลากชนชั้น
ซึ่งถูกนำมาจัดแสดง

นิทรรศการโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ
สมาคมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
และสำนักงานคูตูร์ ฟรองซ์ (Culture France) กระทรวง
ต่างประเทศฝรั่งเศส ในฐานะส่วนหนึ่งของงาน "เทศกาล
วัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย (La Fete) 2009"


 

The exhibition "Portraits of Shoes - Stories of Feet" showcases over one hundred different styles of shoes selected by French curator Yves Sabourain in collaboration with Marie-Josephe Bossan-Picaud, chief curator at the International Museum of Footwear in Romans, France, which houses one of the world’s largest collections of shoes. The exhibition is an eloquent demonstration of the inextricable link between footwear and culturally-defined concepts of identity, social class, power and eroticism. As the items on display make clear, shoes have always done much more than just cover our feet. In cultures around the world, distinct types of footwear have been developed to suit different climates and terrains. Shoes have been designed to accentuate the wearer’s sex appeal. Some styles have even come to stand as immediately recognizable emblems of the age in which they were created. Others are intimately connected with the celebrity who wore them. In short, the long history of shoes is a fascinating account of creative genius, skilled craftsmanship, and the innovative use of a wide range of raw materials.

To complement the selection of shoes on display, TCDC has curated a section entitled “Barefoot Siam: A short history of the Thai shoe industry,” featuring a selection of photographs, shoes and shoe-making equipment that illustrate the evolution of footwear, shoe design and shoe manufacturing in Thailand. The exhibition traces a history that begins in Ayuthaya centuries ago, when most people went barefooted in the fields, and ends with the country’s emergence as one of Southeast Asia’s leading producers of quality shoes.

The exhibition also reveals some of the secrets for success in today’s shoe industry. Thai businessmen and women can see how stylish design, distinctive materials, and expert craftsmanship can all give added value to the shoes they make. They can also learn the value of keeping up with the latest market trends and developing a brand with its own unique selling point. These are lessons that, once learned, can help to revive the sagging export sector and restore Thailand’s international reputation for fine quality shoes. The exhibition should also be a potent spur to the imagination, with its fascinating portraits of shoes from the past and the present, from the upper and the lower classes, and from widely divergent cultures around
the globe.

The exhibition is jointly organized by Thailand Creative and Design Center (TCDC), Alliance Francaise de Bangkok, the French Embassy in Thailand, and Culture France, the French Ministry of Foreign Affairs as part of French Thai Cultural Festival - La Fete 2009.

   
         
             
   
เข้าชมฟรี
 
Free Admission
   
   

TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th