หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
    โดย
คุณประดิษฐ์ รัตนวิจิตราศิลป์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
คุณสุมนทิพย์ วิชัยดิษฐ
หัวหน้านักวิจัยสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
ผศ.พัดชา อุทิศวรรณกุล
อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณอัจฉราวรรณ ณ สงขลา
อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  By
Pradit Ratanawijitrasilp, Executive Director of Thailand Institute of Fashion Research
Sumontip Wichaidit, Head of Color and Material Research
Asst. Prof. Patcha Utidwanakul, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
Acharawan Na Songkhla, Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
   
             
             
   

การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินค้าแฟชั่น แบรนด์เกิดใหม่ใน
ตลาดมากมาย ลูกค้าเลือกซิ้อสินค้าแฟชั่นเพิ่มขึ้นพร้อมกับ
เทรนด์ใหม่ๆ ในตลาดทุกวัน มีแต่แบรนด์ที่เข้มแข็งและสามารถ
นำเสนอสินค้าด้วยเทรนด์ตรงใจลูกค้าพร้อมเอกลักษณ์ในแบรนด์
ที่โดดเด่นเท่านั้น ที่จะอยู่รอดในเวทีการแข่งขันนี้ กระบวนการ
ตีความเทรนด์เป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ พลังของการ
เชื่อมโยงนักการตลาด นักออกแบบ ผู้บริหารแบรนด์ และนัก
บริหารจัดการสินค้า (merchandiser) โดยอาศัยข้อมูลเทรนด์
เชิงลึกที่จะเข้าใจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่ม
เป้าหมายจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการออกแบบ
แฟชั่นในเชิงพาณิชย์

เพื่อให้แบรนด์สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบสินค้า
แฟชั่นได้ตรงเทรนด์โลกโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง
inFASH ร่วมกับ Material ConneXion Bangkok จึงได้
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตีความเทรนด์อย่างไรให้เหมาะกับ
แบรนด์ (Trend Interpretation Workshop for Fashion
Products)” ซึ่งเป็นการตีความเทรนด์เพื่อออกแบบให้สอด
คล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์แฟชั่น คุณจะได้เข้าถึงกระบวน
การคิดที่เป็นระบบในการเลือกเทรนด์ที่จะพัฒนาสู่การออกแบบ
เข้าใจโครงสร้างของเทรนด์ในโลกแฟชั่น สามารถเลือกเทรนด์
ให้ตรงกับกลุ่มลูกค้า และเชื่อมโยงกลยุทธ์การออกแบบเข้ากับ
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งหมดนี้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างแบรนด์
ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และอยู่ในใจผู้บริโภคได้อย่าง
ชัดเจน

เนื้อหาการอบรม
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มสีและแนวโน้มวัสดุที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ การสังเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับการใช้งาน
การตีความข้อมูลให้เป็นความต้องการของตลาด การพัฒนา
ข้อกำหนดด้านรูปแบบ ด้านสี และด้านเทคนิค เพื่อใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์

ค่าอบรม: ท่านละ 2,000 บาท

 

Too many types of customers, too many fashion trends to follow, and too many competitors to compete with. These are the facts of the fashion industry today. The biggest companies keep on improving with all the hit trends they offer to their target customers. Offering the right product with the right trend is the key to success.

The process of trend interpretation is a combination of art and science. Learn how to develop an applicable story along with a systematic product planning for your brand. Understand the global trend forecasting system and applying it to actual use. The workshop will concentrate on Customer Focus Product Development and design concept by Hierarchical Product Design Strategy with Concept Synchronization.

Outline
Discern trends information analysis methodologies,
trend synthesis, requirement identification and learning specification development. Understand how to use analytical results in development process and product design. Focus on fulfilling specific needs of target groups and brand positioning.

Workshop fee: 2,000 THB per person


   
             
   
ดูรายละเอียดการอบรมและการสํารองที่นั่ง
   
             
             
   
หมายเหตุ
 
Remark:
   
   
 • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 • รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น ระยะเวลา 3 วัน (12 ชั่วโมง)
 • เหมาะสำหรับนักออกแบบแฟชั่นสิ่งทอ ผู้บริหารธุรกิจ
  สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น นักบริหารจัดการสินค้า (merchandiser) และผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)
 • ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.
 • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม
 
 • Conducted in THAI ONLY.
 • Limited to 30 participants/3 days (12 hours).
 • The talk is suitable for designers, entrepreneurs and merchandisers (Open to both TCDC members and the public).
 • Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions.  TCDC will provide free 2-hour parking coupon for attendees.
 • Information is subject to change without prior notice.
   
             
             
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีรวัฒน์ ตั้งใจเพียร
สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย
02 286 9600, 080 553 3241
 
For more information, please contact
Mr. Jeerawat Tangjaipian, Thailand Institute of Fashion Research (inFASH), Tel. 02 286 9600, 080 553 3241
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th