หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
เพื่อความสมบูรณ์ในภารกิจต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์สู่การ
สร้างสินค้าที่โดดเด่นและขายได้จริงในตลาดธุรกิจ ผลงาน
หลากความคิดหลายไอเดียจากเทศกาลปล่อยแสง 2 จึงก้าว
เข้าสู่วงจรการพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่พร้อมด้วย
ศักยภาพ โดย The Shop @TCDC ได้รับหน้าที่เติมเต็ม
ความสมบูรณ์แบบทางธุรกิจโดยการคัดเลือกผู้ประกอบการ
15 รายที่ได้เข้าร่วมในตลาดปล่อยแสง เพื่อจัดทำโครงการ
“ต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาดทำกิน”
 
A variety of creative products from Ploy-Saeng 2
Festival were selected by TCDC to join the “Hand-
made Profit Workshop”. Held in the framework
of Ploy-Saeng Festival, the workshop assists 15
new entrepreneurs developing their products with
creativity and marketing insight.
   
             
             
   

โครงการ “ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน” นี้เกิดจากความ
ต้องการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการหน้า
ใหม่กล้าคิดกล้าทำ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ประกอบการหน้าใหม่มัก
จะมีไอเดียที่สร้างสรรค์ แต่ด้วยประสบการณ์อันจำกัด จึงอาจ
ทำให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจได้ ดังนั้น The Shop@TCDC
ที่บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมากด้วยประสบการณ์ด้าน
การตลาดและการดูแลสินค้าของแบรนด์ต่างประเทศมากว่า 10
ปี จึงได้เข้าทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแง่มุม
ต่างๆ ทั้งด้านวัสดุ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดงสินค้า
รวมถึงการรู้จักนำความเป็นเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการมานำ
เสนอเป็นสินค้าที่มีจุดเด่นและยังแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 เดือน
และเมื่อสิ้นสุดโครงการ สินค้าที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์แล้ว จะถูกนำมาจัดแสดงและวางจำหน่ายที่ The Shop@TCDC เป็นที่แรก พร้อมทั้งได้รับบริการติดตามผล
การตอบรับของสินค้าแต่ละชิ้น โดยที่สินค้าทั้งหมดยังคงเป็น
ลิขสิทธิ์ของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว และสามารถนำไปจำหน่าย
ต่อไปได้

 

The Hand-made Profit workshop was initiated to inspire the next generation of entrepreneurs to realize their creative idea. New entrepreneurs tend to have fresh new idea, but their lack of business experience might cause them the opportunity to turn their idea to profit. The Shop@TCDC, managed by a marketing expert with over 10 years of experience managing international luxury brands, stepped in as a product consultant to help develop their products in every aspect: material, product design, packaging design, product display, and how best to bring out their unique identity in order to differentiate their products in the marketplace.

The workshop involved 3 months of providing consulting assistance in each product development and manufacturing stage. The completed products are now being showcased and available for purchase for the first time at The Shop@TCDC. The entrepreneurs will also receive customer feedback for each of their products, whose rights remain solely the property of its owner.

   
         
   
15 ธุรกิจ กับภารกิจสานไอเดียให้เป็นเงิน
   
             
             
   
เข้าชมฟรี
 
Free Admission
   
   

TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)

For more information, please contact
TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458

www.tcdc.or.th