หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
โดย:
ปิลันธน์ ธรรมมงคล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนวิล เทรดดิ้ง จำกัด
ผู้ประกอบการผลิตผ้าไหมที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม “EU-Flower”
ของสหภาพยุโรปรายแรกของโลก

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
By:
Pilan Thammongkol
Managing Directer of Greenville Trading Co., Ltd

Dr. Chanchai Sirikasemlert
Director of Technology Department,
Thailand Textile Institute
   
             
             
   

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสิ่งทอ
ได้รับโลโก้ “EU Flower” ซึ่งเป็นฉลากที่สหภาพยุโรปออกให้
กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่การออกแบบ
การผลิต และการตลาด รวมไปถึงการใช้งาน

มาร่วมเรียนรู้กันว่า การทอผ้าไหมโดยนำแนวคิด Ecology
มารวมเข้ากับ Textile สามารถสร้างสรรค์สิ่งทอรักโลก
(Eco-fabrics) ขึ้นได้อย่างไร การพัฒนาผ้าผืน Eco Novelty
Fabrics Development ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
และผลิตภัณฑ์ประเภทไหนถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม? Green, Environmentally-friendly หรือ
Eco-fabrics ในประเทศไทยทำได้จริงหรือ? จากมุมมองของ
ผู้บริโภคและนักออกแบบ ควรเลือกวัสดุและกระบวนการพัฒนา
ผ้าผืน “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” นี้อย่างไร? การเจาะลึกสิ่งทอสีเขียว
ในแง่มุมไหน จะช่วยอุตสาหกรรมของเราเดินไปสู่การเปลี่ยน
โลกใบนี้ให้น่าอยู่ นอกจากนี้มาร่วมรับทราบข้อมูลล่าสุดจาก
การวิจัยและพัฒนาสิ่งทอโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Thailand becomes the first country in Asia and the world whose silk and textile products have attained the “EU Flower” logo, the official eco-label of the European Union (EU). This logo certifies that Thai silk and textile products are environmentally-friendly from designs, production and marketing processes to the usage of the products.

Join us and learn about “Eco-textiles” from Pilan Thammongkol, Managing Director of Greenville Trading
Co., Ltd, the world’s first silk company awarded the
“Flower Logo” in May 2007, and Dr. Chanchai Sirikasemlert, Director of Technology Department,
Thailand Textile Institute.

 

   
             
             
   

กำหนดการ:
13:00 – 14:00 ลงทะเบียน
14:00 – 14:45 “Eco-fabrics สิ่งทอรักโลก” โดย ปิลันธน์ ธรรมมงคล
14:45 – 16:15 “นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ” โดย ดร. ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
15:45 – 16:30 ถามและตอบ

Agenda:
13:00 – 14:00 Registration
14:00 – 14:45 “Eco Fabrics” by Pilan Thammongkol
14:45 – 16:15 “Eco Textile Product Development” by Dr.Chanchai Sirikasemlert“
16:15 – 16:30 Q & A

   
             
             
   
หมายเหตุ
 
Remark
   
   
 • กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางโทรศัพท์
 • เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
  ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยัน
  การเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
 • การบรรยายเหมาะสำหรับนักศึกษา นักออกแบบ
  ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจการออกแบบและพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งสมาชิก TCDC
  และบุคคลทั่วไป)
 • บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 • ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม TCDC
  จะมีคูปองให้ฟรี 2 ชม.
 
 • Advance phone reservation is recommended.
 • On-site registration opens one hour before
  the scheduled start time.  For those who have
  made advance reservation, please register to
  confirm your seat at least 30 minutes before
  the event starts.
 • The talk is suitable for student, designer, entrepreneur, and green design enthusiast.
  (Open to both TCDC members and the public)
 • Conducted in Thai only.
 • Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions.  TCDC will provide free 2 hour parking coupon for attendees.
   
             
   
การบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง:
  Organized by:    
   
 
   
   
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  The office of Industrial Economics
Thailand Textile Institute
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458