หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ l If you cannot read this email, please CLICK here.
   
             
             
   
เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพล้วนเกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์ความรู้จาก
นักวิจัย การสนับสนุนด้านทรัพยากรการผลิตจากผู้ประกอบการ
การเชื่อมโยงความคิดเข้ากับวัสดุและความต้องการของผู้ใช้งาน
จากนักออกแบบ
 
The Creative Trio makes a great team for the development of a valuable new product.
   
             
             
   

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชเส้นใยและวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตร (Development of Agricultural Material
Utilization Project: DAMU Project) ซึ่งพัฒนาและ
สร้างสรรค์วัสดุทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า
และสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงนี้ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะ
พาคุณท่องไปกับประสบการณ์สุดท้าทายจากการร่วมมือกัน
ของบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย

พบกับ Wood Elastomer Composite วัสดุเสมือน “ไม้นิ่ม”
ที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นวัสดุปูสนามสเก็ตบอร์ด และจากไม้ขึ้นรูป
Molded Bio-composites กลายเป็นกระเบื้องผนังดีไซน์เก๋

ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)
ที่รัฐบาลในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทยผลักดันให้เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสามารถในเชิงแข่งขันให้มีศักยภาพ
ที่ยั่งยืนในอนาคต เพราะนอกจากความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้วัสดุชนิดใหม่แล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว

ผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุทางการเกษตรจากโครงการ DAMU
จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในการร่วมมือกันเพิ่ม
มูลค่าให้วัสดุทางการเกษตรในประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์
ทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ช่วยจุดประกายให้เกิดการร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัย นักออกแบบ และผู้ประกอบการต่อไป

 

A product designer, a researcher and an entrepreneur teamed up to develop local agricultural materials into value-added commercial products under the Development of Agricultural Material Utilization (“DAMU”) project. Examples of their collaborative works include skateboard ramp from Wood Elastomer Composite and wall tile from Molded Bio-composites.

The Creative Trio turned out to be a winning team. The collaboration supports the concept of Creative Economy which Thai government and many countries are promoting in order to raise their business competitive advantages.

The research findings and development from DAMU project present a successful example of an effort to add value to agricultural wastes through creativity. It is also a good starting point for researcher, designer and entrepreneur to share their ideas and work together.

 

 

   
             
             
   

เข้าชมฟรี
TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

 

Free Admission
TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
For more information, please contact
TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

   
             
             
   
นิทรรศการโดย l An Exhibition by
   
   
   
             
         
   

DISCLAIMER
TCDC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
TCDC reserves the right to make any changes without prior notice


ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Fl., The Emporium Shopping Complex, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m.
Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458