หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 

เพราะเด็กในวันนี้ จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้น
หากพลังทางความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของพวกเขา
ได้รับการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างเต็มที่ อนาคตที่เด็กฉลาดเหล่านี้จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติย่อมไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝัน

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอทำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดี
เปิดเวทีสร้างสรรค์ มอบโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ค้นพบหนทางสู่
การเป็นผู้ใหญ่มืออาชีพใน เทศกาลปล่อยแสง 3 ตอน เด็ก
ฉลาด ชาติเจริญ กิจกรรมเด่นภายใต้โครงการ “Creative
Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์” ที่จะช่วย
ให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้
ประกอบการรุ่นใหม่ที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้จากมัน
สมองและสองมือ พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจได้รู้จักกับ
นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ไฟแรงจากทุกสาขาวิชา เพื่อร่วมกัน
สร้างสรรค์ธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนสังคมให้เจริญ
ก้าวหน้าต่อไป

 

ลานปล่อยแสง นิสิต นักศึกษา
วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2552
ห้องนิทรรศการ 2 TCDC

 
ลานปล่อยแสง คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เจ้าของผลงาน
สร้างสรรค์จากทุกสาขาอาชีพที่กำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ
ได้ร่วมแสดงผลงานของตนเอง พร้อมทำความรู้จักและแลก
เปลี่ยนความคิดและทัศนะ ตลอดจนสามารถต่อยอดและพัฒนา
ธุรกิจระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในครั้งนี้ ลานปล่อยแสงเปิดโอกาสให้เฉพาะนิสิต นักศึกษา
ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะจบการ
ศึกษาในปีนี้ (พ.ศ. 2552) มาร่วมวงคนมีของ นำเสนอผลงานจบ
การศึกษา ที่มีจุดขาย เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และที่
สำคัญต้องมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ บนพื้นที่อิสระที่ไม่จำกัด
แวดวงและชนิดของผลงาน TCDC พร้อมเปิดพื้นที่อิสระแบบใคร
มาก่อนได้ก่อน ให้คุณนำเสนอตนเองพร้อมผลงาน (Portfolio)
ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบภายในพื้นที่บูธออกงาน 1 ตารางเมตร*
แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ เพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดเส้นทาง
ธุรกิจที่แข็งแกร่งต่อไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลานปล่อยแสง:
พื้นที่อิสระสำหรับคนมีของ
นี่เป็นโอกาสสำคัญเพื่อต่อยอดผลงานของคุณ
สู่ความสำเร็จ
   

หากคุณเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ (2552) มีความคิด/
ทำ/กิน/ได้ และกำลังมองหาเวทีในการแสดงผลงานเพื่อเปิด
โอกาสทางธุรกิจของคุณ TCDC พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนผลงาน
สร้างสรรค์ของคุณสู่สายตาสาธารณชน

* โดยคลิกดูรายละเอียดการส่งผลงานเข้ามาจับจองสิทธิ์พื้นที่
บนลานปล่อยแสง ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

* ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์การจับจองพื้นที่บนลานปล่อยแสงทาง
www.tcdc.or.th/ploy-saeng ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม
2552 หากผลงานจบการศึกษาสร้างสรรค์ของคุณมีความน่า
สนใจและมีีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถแข่งขันได้ในตลาด คุณจะได้รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 150 เจ้าของพื้นที่แสดงผลงานกับเราแบบฟรีๆ

TCDC จะทำการคัดเลือก 30 ผลงานที่โดดเด่นและมีศักยภาพ
ในการพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดธุรกิจได้จริงเพื่อทำการ
ประชาสัมพันธ์และตีพิมพ์ผลงานผ่านทาง นิตยสาร a day ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ตลอดจนสื่อต่างๆ และช่องทาง
การสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ TCDC อาทิ
เว็บไซต์ www.tcdc.or.th, www.creativethailand.org
และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-News) เป็นต้น
เพื่อเผยแพร่ผลงานของคุณสู่ผู้คนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-7667 ต่อ 134

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการจัดแสดงผลงานของตนเอง
นอกเหนือจากพื้นที่ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการจัดแสดง ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผลงานที่นำเสนอขาดความพร้อมในการจัดแสดง
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดง จะต้องเตรียมนามบัตรจำนวน 150 ใบมาส่งให้ทางผู้จัดงาน เพื่อที่จะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์
ในเทศกาลนามบัตร และอีก 150 ใบ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่หน้าบูธของท่านเอง
4. ผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดฉายผลงานประเภทภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นจอฉายภาพกลางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับจัดฉายมาเอง
5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบขั้นตอน รายละเอียด และกฎข้อห้ามต่างๆ หากท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการนัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์
6. ประเภทของงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแสงได้ครอบคลุมคณะและสาขาวิชาต่างๆ มากมาย อาทิ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประมง วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นิเทศศิลป์

ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ มัณฑนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ฯลฯ

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458