หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.

การเสวนาบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก

งานเสวนา "บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก" เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ใน
ฐานข้อมูลวัสดุของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material Connexion Bangkok) และนำเสนอโดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material Connexion Bangkok

ต่อจากนั้น มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ "เกณฑ์การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์" ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ "สีเขียว" นำไปสู่การใช้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Inventory) และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment) ได้มากขึ้น เพื่อช่วยกำหนดแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรอยเท้าทางนิเวศน์ (Ecological Footprint) ทั้งนี้
การกำหนดว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการออกแบบ การเลือกวัสดุ กระบวนการผลิต
และวัฎจักรชีวิต

สุดท้ายจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับ "ไลฟ์สไตล์สีเขียวกับบรรจุภัณฑ์รักโลก" ซึ่งจะช่วยตอบคำถามว่า เราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวได้อย่างไร? นักออกแบบควรกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และผู้จัดจำหน่าย หันมาทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่?

มาร่วมเจาะลึกบรรจุภัณฑ์สีเขียวในทุกแง่มุม แล้วคุณจะค้นพบว่าการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ "รก" โลกให้หันมา "รัก" โลกนั้นไม่ยาก
อย่างที่คิด...

 

Green Packaging Talk

The talk on "Green Packaging" will begin with a presentation of the world’s latest innovative "Material Updates."

The second part of the talk deals with key concept of "Packaging Selection Criteria." You will learn how green packaging leads to increased use of life cycle inventory and life cycle assessment to help guide the use of packaging which reduces the environmental impact and ecological footprint. Green packaging requires analysis to look at the package design, choice of materials, processing, and life cycle.

Finally, the concept of "Eco Design your Lifestyle with Green Packaging" will be introduced and explored. How to design a green packaging? Should designers also encourage suppliers, contract packagers, and distributors to be "green" too? Join us and find out all about "Green Packaging."

   
กำหนดการ/Agenda
   

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Free Admission

Reserve your seat at TCDC Information Counter,
Tel. 02 664 8448 ext. 213, 214.

 
การเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการหมุนเวียน "บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก"
As part of
"Green Packaging" Exhibition.
   

DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458