หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.

เบื้องหลังรูปทรงสีสันของหีบห่อที่เชิญชวนให้ผู้บริโภคหยิบจับ
และตัดสินใจซื้อสินค้านั้น บรรจุภัณฑ์ต้องทำหน้าที่อีก
หลากหลาย ตั้งแต่การปกป้องสินค้าระหว่างการจัดเก็บ
การขนส่ง และการจัดจำหน่าย ไปจนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้า ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับ
ผู้บริโภคก่อนจะถูกนำไปทิ้งเมื่อหมดประโยชน์

อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นกลับต้องใช้เวลานานมาก
ในการย่อยสลายกลับสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นภาระและยังสร้าง
ปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย แน่นอนว่าในการผลิตและ
การบริโภคทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ในปริมาณมาก

ปัจจุบันจึงมีการนำแนวคิดสีเขียวมาใช้ พร้อมทั้งพยายาม
พัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผู้ผลิต
นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค สามารถเลือก
จัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยความรู้และเอาใจใส่ต่อโลกให้มากขึ้น

ทางเลือกที่นำเสนอในนิทรรศการนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความพยายามในการทำให้บรรจุภัณฑ์ “รก” โลก กลายเป็น
บรรจุภัณฑ์ “รัก” โลก อย่างไรก็ตาม ทางเลือกอาจจะ
แตกต่างกันได้แล้วแต่บุคคล แต่ไม่ว่าจะเลือกอย่างไร อนาคต
ของโลกเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน

Apart from having attractive shapes and colors which influence consumers’ buying decision, packaging protects products in storage, in transportation, and on sale. It also provides information about the products and facilitates
the use of products for consumers before being discarded when no longer useful.

Packaging waste, however, takes a long time to decompose and has become a burden to manage causing environmental problems. Since a lot of packaging is related to manufacturing and consuming processes, green concepts are therefore applied in order to develop materials for packaging which are more environmentally friendly.

In order to mitigate environmental impact from packaging waste, manufacturers, designers, business owners, as well as consumers should make choices to manage packaging waste with understanding and environmental awareness. The choices provided in this exhibition are just some of
the collective efforts to transform bad-for-environment packaging into eco-friendly packaging.

Each individual may have different choices, but no matter what your choices are, the future of the world is everyone’s responsibility.

เข้าชมฟรี

TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6
10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448

Free Admission

TCDC, 6th Fl., The Emporium
10.30 – 21.00 (Closed Mondays)
For more information, please contact
TCDC Information Counter: Tel. 02 664 8448

 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458