หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่   | If you can not read this email, please CLICK here.
 

ร่วมค้นหาวิธีคิดและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีคุณภาพ
ด้วย "ทุนทางปัญญา" หัวใจสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy)

ทางรอด ในการก้าวข้ามวิกฤติเศรษฐกิจ และทางเลือก
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย

 

Explore Thailand's potential to sustainably profit from "Intellectual Capital", a key to the development of "Creative Economy"

Get ready to face the challenges and seek alternative routes to build up Thai economy.

 

พบการสัมมนา Creative Thailand:
สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์
ตอน “ทางรอด... ทางเลือก”

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552

10.30 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิด
สัมมนา หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ด้วยความคิดสร้างสรรค์”

11.00-12.30 น. เปิดเวทีความคิด “Facing the Challenges:
ทางรอด… ทางเลือก”
โดย

1. ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
2. ศุภชัย  เจียรวนนท์
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3. ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
4. ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

(ดำเนินการสัมมนาโดย บัญชา ชุมชัยเวทย์)

14.00 - 15.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “นโยบายแห่งชาติ
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอังกฤษ”

โดย John Newbigin ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และคณะกรรมการ
บริหาร Cultural Industries Development Agency
ประเทศอังกฤษ

15.15 - 16.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากการศึกษาของอังค์ถัด (UNCTAD)”
โดย
Edna dos Santos-Duisenberg ประธานคณะทำงาน
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของอังค์ถัด

17.00 น. ปิดการสัมมนา

“Facing the Challenges” Seminar is part of the ongoing “Creative Thailand: Building Thailand’s Economy with Creativity” program.

Friday 13 March 2009

10.30 Prime Minister Abhisit Vejjajiva opens the seminar with a speech on “Empowering Thai Economy with Creativity”

11.00-12.30 Panel Discussion: “Facing the Challenges”. Panel participants are:

1. Dr. Narongchai Akrasanee
Chairperson, The Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)
2. Supachai Chearavanont
President and CEO, True Corporation (Public Company Limited)
3. Dr. Porametee Vimolsiri
Senior Advisor, Office of The National Economic and Social Development Board
4. Pittipong Phungboon Na Ayutthaya
Acting Director, The Office of Knowledge Management and Development (Public Organization)

(Moderated by Bancha Chumchaiwate)

14.00-15.00 “National Policy for the Development of UK’s Creative Economy” Lecture by John Newbigin, Strategy Consultant and Board Member of CIDA (Cultural Industries Development Agency), UK

15.15-16.30 “UNCTAD: A study on Creative Economy” Lecture by Edna dos Santos-Duisenberg, Chef, Creative Economy & Industries Programme, UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

17.00 Closing of the seminar

ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

หมายเหต
1. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานเวลา 9.30 น. ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้
ล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่ม
อย่างน้อย 30 นาที
2. การบรรยายมีบริการหูฟังแปลภาษา
 
*สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.creativethailand.org

Free Admission

Please make reservation in advance at TCDC
Information Counter. Tel. 02 664 8448 Ext. 213, 214

Remark
1. On-site registration opens at 9.30 am. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
2. Simultaneous translation is available.

* The information is subject to change without prior notice.

For more information, please visit
http://www.creativethailand.org


DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458