หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
             
             
 

ระพี ลีละสิริ : Rapee Leelasiri

GRAPH-TEX studio Co.,Ltd.
T: 662-7147272 F: 662-7147271 E: sales@rapeeleela.com www.rapeeleela.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533 - ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)
คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ เอกศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

ประสบการณ์การทำงาน
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำวิชา “Interior Decoration” สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกออกแบบ บริษัท GRAPH-TEX studio จำกัด

รางวัล
พ.ศ. 2551- รางวัลนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2551 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล “นักออกแบบแห่งปี” เหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี
พ.ศ. 2550 - รางวัล All Great Design Awards 2007, I. Design Magazine,กรุงเทพฯ.
พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกจาก Material ConneXion นำผลงานชุด FUR STORIES จัดแสดงที่
New York– Cologne –Milan และกรุงเทพฯ
พ.ศ. 2547 รางวัลนักออกแบบยอดเยี่ยมแห่งปี พ.ศ. 2547 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัล “นักออกแบบแห่งปี”
เหรียญเกียรติคุณศิลป์ พีระศรี
พ.ศ. 2546 ELLE Decoration Thailand Design Excellence Awards จัดโดยนิตยสาร ELLE Decoration
Thailand ประเภทผลงาน Floor covering, Natural fiber matting ชื่อผลงาน “Grassy Garden”
พ.ศ. 2537 Top three of The Prism Award 1994, Interior Fabric Design Contest,
กรมส่งเสริมการส่งออก กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2530 1 ใน 10 Fashion Young Designers, ห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ