หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
             
             
 

นิทรรศการ “เชื่อมขนมหวาน สานขนมไทย”
(Sweets Knit Jewelry)

นิทรรศการ "เชื่อมขนมหวาน สานขนมไทย" (Sweets
Knit Jewelry) นำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งทอและ
เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมหวานแบบไทยๆ
ของนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ และสาขาออกแบบ
เครื่องประดับและโลหะภัณฑ์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
การนำแนวคิดและเรื่องราวทางวัฒนธรรมไทย
มาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบเป็นไปได้จริงหรือ?

อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยม การผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้หลายๆสิ่งดูเหมือนกันหมดไม่มี
ความแตกต่าง ความสวยงามทางวัฒนธรรมบางอย่าง
กำลังถูกลืมและละทิ้ง อัตลักษณ์และการแสดงออกถึงความ
เป็นตัวตนทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนค้นหาและ
ต้องการ นิทรรศการนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในการค้นคว้า
องค์ประกอบทางการออกแบบจากขนมไทยพื้นถิ่นมา
ผสมผสานในการออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับให้ร่วมสมัย
ความสวยงามของประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันทรง
คุณค่าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยเองควรค้นให้พบและสามารถ
ผสมผสานให้เหมาะสมในงานออกแบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448

 

"Sweets Knit Jewelry"

Presenting textile and jewelry designs inspired by Thai traditional desserts, “Sweets Knit Jewelry” exhibition features creative works by Textile Design students and Metalsmithing and Jewelry Design students from Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
 
"Is it possible to utilize Thai culture as
a source of design inspiration in this
Global Frenzy?"

With the influences of Globalization and Capitalism, mass produced products through the mechanism of global entrepreneurship are the same visually and practically. There are no differentiations for people to choose from. Some local cultural and traditional beauties have been ignored and abandoned as a result of the influx of foreign cultures mainly from the west. Therefore, the cultural identities and characteristics, what define the identity of people in certain locations, climates, traditions, and cultures, become a much sought after distinction. This exhibition is an investigation and example for the search of Thai cultural identity in design by using Thai dessert as a source for contemporary Textile and Jewelry designs.  As a result, the value of local beauty which reflects distinctive tradition and culture is the significant element for Thai designer to explore in order to reflect and blend appropriately to represent the DNA of Thai design in today global climate.  
 
For more information, please contact TCDC Information Counter, Tel. 02 664 8448.

 
         
  งานเสวนา "ผสมผสานวัฒนธรรม (ไทย) ในการออกแบบ"
"The Hybridization of Cultures in Thailand as a Source of Design Inspiration" Talk
 
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 : 15.00 – 17.00
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม, TCDC
เสวนาเป็นภาษาไทย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  3 February 2009 : 15.00 - 17.00
Where : Auditorium, TCDC
Conducted in Thai only.
Free admission
 
         
 

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “เชื่อมขนมหวาน
สานขนมไทย” (Sweets Knit Jewelry)
ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย
ชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ
นำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้
ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion Bangkok ต่อด้วย
การเสวนาโดยมืออาชีพด้านการออกแบบสิ่งทอและอาจารย์
จากสาขาออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเข้า
ร่วมการเปิดนิทรรศการ “เชื่อมขนมหวาน สานขนมไทย”
 
1. คุณระพี ลีละสิริ GRAPH-TEX studio Co.,Ltd.
เจ้าของรางวัล“นักออกแบบแห่งปี” รางวัลเหรียญเกียรติคุณ
ศิลป์ พีระศรี รางวัล และ All Great Design Awards 2007
2. คุณพิรดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งแบรนด์ Trimode
3. อาจารย์ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเครื่องประดับและโลหะภัณฑ์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ภารดี (ปิติมณียากุล)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสิ่งทอ (ผ้าถัก)
 
สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448 #213, #214
 
หมายเหตุ
1. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง ผู้ที่สำรองที่นั่ง
ล่วงหน้าโปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่ม
อย่างน้อย 30 นาที
2. การเสวนาครั้งนี้เปิดรับผู้เข้าร่วม 100 คน เหมาะสำหรับ
นักศึกษา นักออกแบบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องประดับ
3. ค่าจอดรถเป็นไปตามระเบียบของห้างเอ็มโพเรียม โดย
TCDC จะมอบคูปองจอดรถฟรี 2 ชม. ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

 

The panel talk is part of the “Sweets Knit Jewelry” exhibition presenting textile and jewelry designs inspired by Thai traditional desserts. The talk will start with a presentation on new material arrivals at Material ConneXion Bangkok by Chompoonuj Weerakitti, Director of Material ConneXion Bangkok. After that, two well-known professional designers and two design faculty members will have a casual panel talk, followed by the opening reception of the “Sweets Knit Jewelry” exhibition.
 
The panelists are:
1. Rapee Leelasiri, a professional textile designer, from GRAPH-TEX studio Co., Ltd., for Rapee Leela Brand, a recipient of Designer of the Year Award, Silp Bhirasri Award, and All Great Design Awards 2007.
2. Pirada Saneewang N. Ayutaya, an up-coming and vibrant jewelry designer and a founding member of Trimode.
3. Taweesak Molsawat, an educator, artist, and designer in Jewelry and Metalsmith from King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
4. Associate Professor Uraiwan Paradee (Pitimaneekul), PhD., an educator in design and a Textile (Knitting) specialist from King Monkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
 
Reserve your seat at TCDC Information Counter, Tel. 02 664 8448 #213, 214.
 
Remark:
1. On-site registration will open one hour before the scheduled start time. For those who have made advance reservation, please register to confirm your seat at least 30 minutes before the event starts.
2. Seats are limited to 100 and available on a first-come, first-served basis. The talk is suitable for students, designers and textile and jewelry entrepreneurs.
3. Parking fee is subject to The Emporium’s terms and conditions. TCDC will provide free 2-hour parking coupon for attendees.

 
     
 
 
     
     
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458