หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
 
             
 

นายสนธิ์ ชมดี

การศึกษา
- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เภสัชกรรมแผนไทย
- นักธรรมศึกษาตรี

การงานอาชีพปัจจุบัน
- เจ้าของและผู้จัดการ บริษัท เขาค้อทะเลภู จำกัด

กิจกรรมของบริษัทฯ :
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม อาทิ เกษตรกรรมธรรมชาติ เรือกสวน ไร่ นา พืชผักผลไม้ และสมุนไพร รีสอร์ต
ภัตตาคารอาหารเพื่อสุขภาพ โรงงานผลิต ยา อาหาร และเครื่องสำอาง ศูนย์สุขภาพองค์รวม (สปา)
- กิจกรรมเพื่อสุขภาวะ ความดุลยภาพของกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ผู้อำนวยการศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพึ่งตนเอง

กิจกรรมเพื่อสังคม :
- อาจารย์พิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนะศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปัจจุบัน)
- กรรมการคณะกรรมการธุรกิจการค้าและบริการเพื่อสุขภาพ สภาหอการค้าไทย ปี 2547
- ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตยาไทย ปี 2547 - 2548
- กรรมการคณะกรรมการการประกวดออกแบบ บรรจุภัณฑ์ปี 2547 ของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปี 2547

 
     
 
 
     
     
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458