หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ กับการทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดดของทรัพย์สินทางปัญญา จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ “สาธารณูปโภคทางความคิด” ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการทำวิจัยและพัฒนา และการผลักดันเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยในปี 2005 สหรัฐอเมริกามีขนาดของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุด โดยมีขนาดของจีดีพีเท่ากับ 11.12% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ [i]

ในขณะที่อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 21% ต่อปี[ii] อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลหันมาผลักดันการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้วยเนื้อหาทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Content) อย่างจริงจัง

ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โหลกาแฟกระปุกเดียวอาจมีส่วนประกอบที่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ งานออกแบบ หรือเครื่องหมายการค้า บริษัทอย่างโคคาโคลา บันทึกมูลค่าความนิยม (Goodwill) และทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ รวมกันในงบดุลถึง 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2007

คำถามจึงอยู่ที่ว่า เราจะทำให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆ ได้อย่างไร ทำอย่างไรจะผลักดันให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็สร้างให้เกิดบรรยากาศที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้และสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคดิจิตัลนี้

[i] ข้อมูลจาก Economists Incorporated

[ii] ข้อมูลจาก www.korea.netการบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือนโดย TCDC ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน/ครั้ง
เนื้อหาของการบรรยาย

13.00 - 14.30 น. พื้นฐานความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักออกแบบ
- สิทธิบัตร
- เครื่องหมายการค้า
- ลิขสิทธิ์
- ขั้นตอนการจดทะเบียน

14.30 - 15.30 น. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

15.30 - 16.30 น. จะทำอย่างไรเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์ของนักออกแบบ

หมายเหตุ
1.สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448
2.เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
3.ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4.การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบและผู้ประกอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ทั้งสมาชิก TCDC และบุคคลทั่วไป)


ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458