หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
   
   
             
             
   
         
 

เพราะเพชรคือตัวแทนของความเลอค่าที่มีความงดงามและความ
คงทนเป็นอมตะ เช่นเดียวกับความทรงจำของผู้คนซึ่งมีต่อบุคคล
อันเป็นที่รักซึ่งได้ล่วงลับจากไปแล้ว ที่ย่อมต้องการเก็บรักษาเป็น
ความทรงจำและคุณค่าทางจิตใจที่ยากจะประเมินไว้ชั่วนิรันดร์
อัลกอร์แดนซ่า บริษัทที่มีแนวคิดสร้างสรรค์จึงเลือกที่จะเติมเต็ม
ความต้องการของผู้คนในการถนอมความทรงจำของบุคคลใกล้
ชิดซึ่งจากไปแล้วให้กลายเป็นเพชรแห่งความทรงจำที่สามารถนำ
มาใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจและเก็บรักษาไว้ได้ตลอดกาล ทั้งยังเป็นวิธีหนึ่ง
ในการเยียวยารักษาจิตใจของผู้ที่อยู่ข้างหลัง จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็น
ครั้งแรก ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2004 ก่อนที่จะได้
รับความนิยมและขยายสาขาออกไปมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
รวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

"อัลกอร์แดนซ่า" มีความหมายถึง “การไว้ทุกข์” หากแต่การไว้ทุกข์
ในรูปแบบการดำเนินงานของบริษัทอัลกอร์แดนซ่า คือ การไว้ทุกข์
ให้กับผู้ที่จากไปด้วยการนำเอาอัฐิหรือเถ้ากระดูก สิ่งสุดท้ายที่เป็น
ตัวแทนของบุคคลอันเป็นที่รักผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์
จนเกิดเป็นธุรกิจการผลิตเพชรแปรรูปคาร์บอนที่สกัดจากอัฐิหรือ
เถ้ากระดูก 100 เปอร์เซ็นต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง กลายเป็น
สัญลักษณ์ที่เลอค่าทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจ หนึ่งในตัวแทนของ
โอกาสและธุรกิจจากความอจีรังในชีวิตมนุษย์

เนื้อหาการบรรยาย
1. เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาความทรงจำให้อยู่ชั่วนิรันดรด้วยกระบวน
การผลิตเพชรจากอัฐิ
2. ความคิดเบื้องหลังกว่าจะได้มาซึ่งการผลิตเพชรแห่งความทรงจำ

เกี่ยวกับคุณ มาซากิ โนริซูกิ

สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC
โทร. 02 664 8448

หมายเหต
1. เปิดรับจำนวนจำกัดสำหรับ 150 ท่านแรก
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
3. ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าโปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วม
งานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และบุคคลทั่วไป

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม

 

Diamonds are forever, like memories of departed loved ones.
Relatives of a deceased person suffer a difficult time full of
grief, but comfort can still be found in memories. Specializing
in the art of preserving memories of beloved deceased,
Swiss-based company Algordanza offers an innovative service
that turns human ashes into memorial diamonds. As a
remarkable alternative to storing the cremated remains of a
loved one in an urn, Algordanza transforms the ashes of the
deceased into a permanent memento for their nearest
and dearest.

Algordanza, a Rhaeto-Romanic expression for “remembrance”,
started up in 2004 as the first company in Europe
manufacturing precious gems out of human ashes. Over
the years, the company has expanded its service and is
now represented in 17 countries worldwide, including Japan
and Thailand.

Seeing business opportunity from the preservation of memory,
Algordanza uses advanced technology to extract carbon
from cremation ashes to produce chemically pure diamonds,
a symbol of great economic and sentimental value. Their
success is but one example of the business opportunities
shrouded in life’s impermanence.

Lecture Content
1. How Memorial Diamonds are made?
2. What is the idea and inspiration behind Memorial Diamonds?

About Mr. Masaki Norizuki

For reservation, please contact TCDC Information Counter.
Tel. 02 664 8448

Remark
1. Seats are limited to 150 and available on a first-come,
first-served basis.
2. On-site registration will open one hour before the scheduled
start time.
3. For those who have made advance reservation, please
register to confirm your seat at least 30 minutes before the
event starts.
4. The lecture is suitable for designers, creative entrepreneurs,
and the public.

We reserve the right for any changes without prior notice.

 
     
     
   
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458