หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
 
             
  กำหนดการสัมมนา          
             
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552          
       
  10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียน/ชมวีดิทัศน์แนะนำสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
  11.00 – 11.30 น. การแถลงข่าวเปิดตัว "การประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation
Contest, DIC2009"
และ เปิดการประชุมสัมมนา "การบ่มเพาะงานออกแบบสู่ธุรกิจ
นวัตกรรม"
โดย ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด
 
  11.30 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  
  13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบเชิงนวัตกรรมสำหรับงานสุขภัณฑ์” โดย
นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด
 
  14.30 – 16.00 น. เสวนาเรื่อง “การออกแบบเชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย” โดย
นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด ผู้ดำเนินรายการ
นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
นายนพชัย ภู่จิรเกษม Lookyang Design
นายดุลยพล ศรีจันทร์ ผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากใยสับปะรด
 
  16.00 - 16.30 น. ตอบคำถาม/เสร็จสิ้นการสัมมนา  
       
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552    
       
  10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียน/ชมวีดิทัศน์แนะนำสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
  11.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างโอกาสของธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรม”
โดย นายเรวัต จินดาพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย  
  13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบ”
โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
  14.00 – 15.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์งานออกแบบสู่เชิงพาณิชย์”
โดย ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
  15.00 – 15.30 น. ตอบคำถาม/เสร็จสิ้นการสัมมนา  
     
 
 
       
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458