หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณา คลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
   
 
             
 

งานสัมมนาการบ่มเพาะงานออกแบบ
สู่ธุรกิจนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) องค์กรนำในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันจะจัดการแถลงข่าว
เปิดตัว“การประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest (DIC2009) และเปิดการประชุมสัมมนา
“การบ่มเพาะงานออกแบบสู่ธุรกิจนวัตกรรม” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไอดีไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด

หัวข้อการสัมมนา:
1. การออกแบบเชิงนวัตกรรมสำหรับงานสุขภัณฑ์
2. การออกแบบเชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
3. การสร้างโอกาสของธุรกิจไทยด้วยนวัตกรรม
4. กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบ
5. กลยุทธ์การบริหารผลิตภัณฑ์งานออกแบบสู่เชิงพาณิชย์

 
     
 
 
     
 

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 #213, #214

หมายเหตุ
1. เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.30 น.
2. การบรรยายนี้เปิดรับผู้เข้าร่วม 130 คน/วัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการภาคเอกชนและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ตลอดจนผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบและนวัตกรรม
3. หัวข้อการบรรยายในแต่ละวันไม่ใช่เรื่องต่อเนื่องกัน ผู้เข้าร่วมสามารถมาวันใดวันหนึ่งก็ได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม

 
     
   
     
     
  DISCLAIMER  
 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458