หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการใช้หนังสือเทรนด์:
สู้กับยักษ์


เวลา 14-16 พฤศจิกายน 2551/ 10.30 - 17.30 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม, TCDC
โดย ฟิโอนา เจนเวย์ ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Mudpie Ltd.
 
Trend Workshop:
Competing with the Giants


When 14-16 November 2008 / 10.30 - 17.30
Where Auditorium, TCDC
By Fiona Jenvey, Founder and CEO of Mudpie Ltd.
 
 
คุณสามารถใช้เทรนด์เพื่อสร้างจุดขายที่เล็กแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะตลาดโลกได้อย่างไร?

การอบรมการใช้หนังสือคาดการณ์ทิศทางของเทรนด์ (Trend Books) จัดขึ้นโดย TCDC ร่วมกับบริษัท Mudpie ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและวิเคราะห์เทรนด์ด้านทิศทางการใช้ชีวิตและการแต่งกายของเด็กและวัยรุ่น เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการของเทรนด์
อย่างชัดเจน เข้าใจว่าจะใช้หนังสือเทรนด์ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไร และอุตสาหกรรมแฟชั่นในเมืองไทยจะแข่งขันกับ
ประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างอินเดียและจีนได้อย่างไร

ฟิโอนา เจนเวย์ จะมาถ่ายทอดวิธีการหาข้อมูลเกี่ยวกับเทรนด์และอธิบายแนวทางการพัฒนาเทรนด์ จากมุมมองของนักออกแบบผู้ก่อตั้ง
Mudpie บริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบกราฟิกและสิ่งทอระดับแนวหน้าในสหราชอาณาจักรซึ่งมีเครือข่ายอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก

ฟิโอนาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเกี่ยวกับเทรนด์หลักๆ ที่จัดขึ้นในมหานครทั่วโลก เช่น นิวยอร์ค ลาสเวกัส เซาเปาโล
บรัซเซลส์ ฮ่องกง ลอนดอน และปารีส โดยในปี 2551 ฟิโอนาเป็นวิทยากรให้กับสถาบันต่างๆ เช่น Fashion Institute of Technology,
New York (มิถุนายน & ธันวาคม), Sourcing at MAGIC, Las Vegas (กุมภาพันธ์ & สิงหาคม), Munich Fabric Start, Germany
(กันยายน), Av. Marques de Sao Vincente, Brazil (พฤศจิกายน)

 
 
How to arrive at trends to create your own niche in the global market?

The TCDC-Mudpie seminar on trends will help you understand the trend process and how
to use the trend books in your business. It will also help you understand how the Fashion
Industry in Thailand can compete against the huge growth of economies such as India
and China.

Fiona Jenvey, a creative designer and founder of Mudpie Ltd., an international creative
team of designers and trend analysts working on youth directions and apparel whose
network spans 50 countries and includes a large graphic and textile design consultancy
based in the UK. Fiona will share her insights on where to find information for trends and
how Mudpie develops trends.

Fiona regularly presents her trend seminars across the world in cities such as New York,
Las Vegas, Sao Paulo, Brussels, Hong Kong, London and Paris. 2008 has seen her speak
at: Fashion Institute of Technology, New York, USA (Jun & Dec), Sourcing at MAGIC, Las
Vegas, USA (Feb & Aug), Munich Fabric Start, Munich, Germany (Sept), Av. Marques de
Sao Vincente, Sao Paulo, Brazil (Nov).
 
fiona
 
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
การสัมมนาครึ่งวัน: สู้กับยักษ์!  
 
14th November 2008
Half-Day Seminar: Competing with the Giants!  
 
 

การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ:
• กระบวนการของเทรนด์และแหล่งข้อมูล
• Mudpie UK พัฒนาเทรนด์อย่างไร
• วิธีการใช้หนังสือเทรนด์ในเชิงพาณิชย์—ในแง่การลงทุน
ในธุรกิจใหม่
• อุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับ
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเช่นอินเดียและจีน
ได้อย่างไร

(ส่วนลดครึ่งราคา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)

 

This talk will help attendees to understand:
• The trend process and where information can be found.
• How Mudpie, UK develops trends.
• How to use a trend book in a commercial way as an
investment in new businesses.
• How the fashion industry in Thailand can compete
against the huge growth of economies such as India and
China.

(50% Discount for students)

 
 
วันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2551:
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 วัน
 
15th – 16th Nov. 2008:
2-Day Workshop
 
 
วันที่ 1 ‘การทำงานกับเทรนด์’
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักออกแบบ มุ่งสร้างความเข้า
ใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ โดยใช้กรณี
ศึกษาจากหนังสือเทรนด์ของ Mudpie และบริการออนไลน์
www.mpdclick.com

ฟิโอนา เจนเวย์ จะวิเคราะห์หนังสือเทรนด์ต่างๆ และอธิบายว่า
ข้อมูลจากหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ผู้ส่งออกและ
ผู้ผลิต ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร

วันที่ 2 ‘เพิ่มศักยภาพสูงสุดให้ธุรกิจของคุณ’
เรียนรู้กระบวนการคิดโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เทรนด์ด้วย
ตนเองกับโครงการธุรกิจที่สมมุติขึ้น และวิเคราะห์สิ่งที่ประเทศ
ไทยสามารถนำเสนอให้กับตลาดโลกที่แตกต่างจากคู่แข่งหมายเหตุ:

งานอบรมนี้เหมาะกับนักออกแบบแฟชั่น ผู้ส่งออก ผู้ผลิต
นักศึกษา และผู้สนใจทุกฝ่าย
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่มีแปลเป็นไทย
 
Day 1 ‘Working with Trends’
A workshop aimed at creative designers offers an insight
on how to get the best from trends, using the Mudpie
Trend books and the online trend service
www.mpdclick.com
as case studies.

Fiona Jenvey, CEO of Mudpie, dissects the trend books and
explains how the information can benefit designer,
exporter, and manufacturer during the product design and
development process.

Day 2 ‘Maximize your business potential’
Build awareness of what the designer, manufacturer and
exporter can do to win more business. Participants will
work on an imaginary project to learn the thinking process
behind trend analysis. Followed by a general discussion on
what Thailand can offer that is different from competitors
from China and India.

Remarks:
Fashion Designers, exporters, manufactures, students,
and all interested parties are invited to sign up for the
seminar and workshop.
Conducted in ENGLISH ONLY (NO SIMULTANEOUS
TRANSLATION INTO THAI)
 
  ราคาบัตร: ซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป
Ticket Price: Tickets are available at the TCDC Information Counter from October 14, 2008 onwards.
 
 
 
14 พฤศจิกายน 2551 - การสัมมนา (1/2 วัน)
14 November 2008 - Seminar (1/2 day)
15-16 พฤศจิกายน 2551 - ภาคปฏิบัติ (2 วัน)
15-16 November 2008 - Workshop (2 days)
แพคเกจการสัมมนาและภาคปฏิบัติ
Seminar and Workshop Package
จำนวน
Limit
100 ที่นั่ง
100 seats

30 ที่นั่ง
30 seats

 
ราคา
Price
800 บาท*
800 Baht
*
2,700 บาท
2,700 Baht

3,000 บาท
3,000 Baht

 
  * ส่วนลดครึ่งราคา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา
(ชาวไทยเท่านั้น)
เงื่อนไข: โปรดแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาที่ระบุวัน หมดอายุอย่างชัดเจน หรือหลักฐานรับรองการเป็นนักศึกษา จากสถานศึกษาที่สังกัด ทั้งในวันซื้อบัตรและวันลงทะเบียน
ฟังการสัมมนา

ส่วนลดสำหรับสมาชิก TCDC
• สมาชิกพรีเมียม รับส่วนลด 10%
• สมาชิกพรีเมียมแบบ Corporate รับส่วนลด 15%
• สมาชิกซิลเวอร์และแพลตินัม รับส่วนลด 20%

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th
หรือโทร. 02 664 8448
  * 50% Discount for students
(Thai Student Only)

Terms: Please show a valid Student ID Card (stating
expiry date), or proof of student status from your
institution, when purchasing ticket and attending seminar.


TCDC Member Discount:
Premium members - 10% discount
Premium members (Corporate) - 15% discount
Silver and Platinum members - 20% discount

For more information, please visit www.tcdc.or.th
or call 02 664 8448.
 
  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
We reserve the right for any changes without prior notice.
 
DISCLAIMER
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC)
6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458