Ploy-Saeng Space:
Free showcase space for
your practical creative idea
 
เวลา 17 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2551 | 10:30 – 21:00
สถานที่ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC
หากผลงานของคุณมีจุดขาย เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีชิ้นงานที่ผลิตและขายได้จริง
และกำลังมองหาเวทีในการแสดงผลงานเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจของคุณให้แข็งแกร่ง
เราขอเชิญให้คุณมาร่วมวงคนมีของ เป็น 1 ใน 150 เจ้าของพื้นที่ แบบใครมาก่อนได้ก่อน
ที่จะมาร่วมปล่อยของโชว์ผลงาน (Portfolio) ภายในพื้นที่บูธออกงาน 1 ตารางเมตร
สนใจมาร่วมโชว์ของ
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2551 และติดตามการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์พื้นที่
บูธโชว์ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ www.tcdc.or.th/ploy-saeng ในวันที่ 30 กันยายน 2551
(ไม่เสียค่าเช่าพื้นที่บูธ)

สนใจมาร่วมชมของดี ไอเดียโดน
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องนิทรรศการ 2, TCDC
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์จับจองพื้นที่ปล่อยแสง
1. เป็นคนทำงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีผลงานจริง มีจุดขาย งานที่ทำสามารถสร้างรายได้ ไม่ลอกใคร และมีความพร้อมในการ นำเสนอผลงาน
2. สมัครพร้อมแนบไฟล์ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) จำนวนไม่ต่ำกว่า 5 ผลงาน (ในรูปแบบไฟล์ .jpg .bmp) โดยเข้าไปกรอกใบสมัคร ออนไลน์ได้ที่ www.tcdc.or.th/ploy-saeng
3. ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานปล่อยแสงตั้งแต่วันที่ 1 -25 กันยายน 2551 โดยสมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์ในการจองพื้นที่ก่อน (พื้นที่มีจำนวนจำกัด 150 บูธ)
4. ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์พื้นที่ในวันที่ 30 กันยายน 2551 ทาง www.tcdc.or.th/ploy-saeng
 
 
Time 17 October – 9 November 2008 | 10:30 – 21:00
Venue Gallery 2, TCDC
If your product is full of creative idea and has that wow factor, can be practically produced and sold, and you are looking
for a platform to showcase and build your business networking, we invite you to join us and reserve a display space.
150 booths (1 sqm. each) are available on a first-come-first-serve basis.
To reserve a display booth
Send in your portfolio from now - 25 September 2008, and check out the list of those eligible for the display space at www.tcdc.or.th/ploy-saeng on 30 September 2008
(no rental fee required)

To visit the showcase
Let’s join us from 17 October – 9 November 2008 at Gallery 2, TCDC
(Free admission)
 
 
Ploy-Saeng display booth reservation criteria
1. A creative entrepreneur who offers a practical product of original design that is ready for presentation. His/her work has
a strong selling point and is able to generate income.
2. Send application together with a minimum of 5 portfolio (in .jpg or .bmp files) online at www.tcdc.or.th/ploy-saeng.
3. The application period is 1 -25 September 2008. The display space shall be allocated on a first-come-first-serve basis
(limited to 150 booths only).
4. The eligibility result shall be announced on 30 September 2008 at www.tcdc.or.th/ploy-saeng.
 
 
* หมายเหตุ
1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆในการจัดแสดงผลงานของตนเองนอกเหนือจาก พื้นที่ที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้ให้
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการจัดแสดงในกรณีที่คณะ
กรรมการเห็นว่าผลงานที่นำเสนอขาดความพร้อมในการจัด
แสดง
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดง จะต้องเตรียมนามบัตร จำนวน 300 ใบมาส่งให้ทางผู้จัดงานเพื่อที่จะนำไปใช้ประชา- สัมพันธ์เพิ่มเติมในเทศกาลนามบัตร
4. ผู้จัดงานจะจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดฉายผลงานประเภท
ภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็นจอฉายภาพกลางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครง การในกรณี ที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับจัดฉายมาเอง
5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในพื้นที่การจัดแสดงจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ
รับทราบ ขั้นตอน รายละเอียด และกฎข้อห้ามต่างๆ หากท่านใด
ไม่เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับการนัดหมายจะถือว่าสละสิทธิ์
6. ประเภทของงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยแสงได้
ครอบคลุมแวดวงต่างๆ มากมาย อาทิ
• สถาปัตยกรรม (งานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายใน)
• ผลิตภัณฑ์
• โฆษณา
• บรรจุภัณฑ์
• แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
• เครื่องประดับ
• ภาพยนตร์และการถ่ายภาพ
• เพลง
• มัลติมีเดีย (ซอฟท์แวร์, เกมส์, แอนนิเมชั่น, อื่นๆ)
• กราฟฟิคดีไซน์
• ศิลปะการแสดง
• บริการ (แม่พิมพ์, ลอจิสติกส์, วิศวกรรม, ให้คำปรึกษา, การศึกษา, กิจกรรมและนิทรรศการ,พื้นที่แสดงงาน, อื่นๆ)

 
* Note
1. Any expense incurred from arranging the display beyond
the space provided by the organizer is the participants’ responsibility.
2. TCDC reserves the right to disqualify participants should
the committee considers their works not ready for display.
3. Participants shall bring TCDC 300 business cards to gain
more publicity in Name Card Festival.
4. Upon request, the organizer can provide a shared
motion image presentation equipment for participants.
5. Participants must attend the meeting to be informed of
all detail, process, and regulation. Failing to attend means
giving up the display right.
6. Works eligible to display covers an array of creative
fields, for examples:
• Architecture (including Interior, Landscape, …)
• Product
• Advertising
• Packaging
• Fashion & Accessories
• Jewellery
• Film & Photography
• Music
• Multimedia (Software, Games & Annimation)
• Graphic Design
• Performing Arts
• Service (Molding, Logistics, Engineering, Consultancy, Education, Event & Exhibition, Gallery & Space, etc.)
• Other, please specify ___________