เหตุที่รัฐบาลยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเปลี่ยนเมืองอุตสาหกรรมเหล่านี้ไปสู่เขตเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเพราะ
ตระหนักว่า สินค้า ‘Made in China’ ถูกกล่าวถึงในฐานะสินค้าราคาถูกที่เข้าไปทุ่มตลาดในประเทศต่างๆ จนถูกกีดกันจากประเทศ
ผู้นำเข้า ดังเช่นกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้าในประเทศจีนที่สามารถส่งออกได้ถึง 6.9 พันล้านคู่ ให้กับ 200 ประเทศ
ทั่วโลก แต่ทว่ารองเท้าที่ตีตรา ‘Made in China’ กลับไม่ได้มีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร การสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ของความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศจีนกำลังมุ่งไปสู่ในเร็ววันนี้