รู้จัก กุลภัทร ยันตรศาสตร์

 

กุลภัทร ยันตรศาสตร์ เป็นสถาปนิกผู้ก่อตั้ง wHY Architecture เมื่อปี ค.ศ. 2003 ที่ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา
นิตยสาร Newsweek ยกย่องให้ wHY Architecture เป็นสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรม ที่นำเสนองานออก-
แบบที่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาสถาปนิกรุ่นใหม่

ปรัชญาการออกแบบของ wHY Architecture คือการผสานกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์เข้ากับการออกแบบ
ที่ไร้กาลเวลาไปพร้อมๆ กับการก่อสร้างคุณภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด wHY Architecture สร้าง
ชื่อเสียงในงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและบ้านพักอาศัยมากมายในสหรัฐอเมริกา งานชิ้น
สำคัญของ wHY Architecture ที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คือ Grand Rapids Art Museum
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับ LEED Certification สำหรับงานออกแบบสถาปัตย-
กรรมเพื่อความยั่งยืน

ก่อนก่อตั้ง wHY Architecture กุลภัทรทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมในสำนักงานของ Tadao Ando ระหว่าง
ปี ค.ศ.1996-2003 โดยเป็นสถาปนิกโครงการในงานชิ้นสำคัญๆ เช่น Modern Art Museum of Fort Worth ที่ม
ลรัฐเทกซัส the ARMANI / TEATRO ที่มิลาน the projects for the Calder Museum ที่ฟิลาเดลเฟีย the Foun-
dation Francois Pinault ที่ปารีส และยังทำงานร่วมกันกับ Tadao Ando ในโครงการ the Sterling and Francine
Clark Institute ที่วิลเลียมสทาวน์

กุลภัทรจบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยโตเกียว กุลภัทรได้
รับเชิญให้ไปบรรยายทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ นอกจากนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา กุลภัทรยัง
เป็นกรรมการของ the Artists’ Committee of American for the Arts ซึ่งเป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดในการ
สนับสนุนงานศิลปะเพื่อสังคม