หากท่านไม่สามารถอ่านอีเมลนี้ได้ กรุณาคลิกที่นี่ | If you can not read this email, please CLICK here.
 
 
นิทรรศการ “โฟร์ซาลเวจด์บ๊อกซ์” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึง
ทิศทางและกระบวนการออกแบบของงานออกแบบที่
สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นฐานของการออกแบบเพื่อความยั่งยืน
ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากกระบวนการออกแบบตัวนิทรรศการเอง
ซึ่งประกอบด้วยกล่องสี่ใบที่สร้างขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล โดย
คำนึงถึงวิธีการ ประกอบติดตั้งและการขนส่งที่ต้องการ
ให้เกิดสิ้นเปลืองน้อยที่สุด

เนื้อหาหลักของนิทรรศการชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายของการ
ออกแบบของ wHY Architecture ผ่านงานออกแบบต่างๆ
ที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยเฉพาะ
งานออกแบบที่มีคุณภาพอย่างพิพิธภัณฑ์ศิลปะ “แกรนด์
แรพิดส์” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งแรกที่ได้การรับรอง
ให้เป็นอาคาร ที่ออกแบบเพื่อการรักษาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (LEED) จาก USGBC

“โฟร์ซาลเวจด์บ๊อกซ์” เป็นนิทรรศการสัญจรที่สร้างขึ้น
จากวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างอาคารพิพิธ ภัณฑ์ศิลปะ
แกรนด์ แรพิดส์ และถูกออกแบบให้เป็นกล่องสำหรับ
การขนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ โดยที่ กล่องสามารถปิด
เก็บได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่องานในระหว่าง
การขนย้าย และจะถูก เปิดออกอีกครั้งเมื่อถึงการจัด
แสดงครั้งต่อไป กล่องทั้งสี่จึงเป็นเหมือนกล่องพิศวง
ที่สามารถหายไป จากที่หนึ่งและไปปรากฏตัวในอีกที่หนึ่ง
เพื่อให้ผู้คนในที่ต่างๆ ได้ชมและสัมผัสถึงเนื้อหาของ
นิทรรศการ ที่อยู่ภายในซึ่งประกอบด้วยตัวอย่างวัสดุ
และวิธีการออกแบบที่ยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
แกรนด์ แรพิดส์ รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ออกแบบด้วย
แนวคิดใหม่ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น โรงเรียน
กราสรูทส์, วอร์นเนอร์ สตูดิโอ, สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก,
ศูนย์ทรัพยากรศิลปะชุมชนและสาธารณะ เป็นต้น
โดยเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านแผนภูมิ แบบจำลอง
ตัวอย่างวัสดุ และสื่อวิดีทัศน์
 
 
4 SALVAGED BOXES is an exhibition about the approach
and process of creative sustainable design. The exhibit is
constructed in the spirit of sustainability, being made
from recycled materials and is designed to produce
minimal waste in its installation and transportation.

The exhibition documents the approach wHY Architec-
ture applies toward quality design and environmental
sustainability, with focus on the Grand Rapids Art
Museum, the first new art museum building in the world
to receive the LEED certification (Gold), and other
current projects from wHY Architecture.
 
The 4 SALVAGED BOXES were created from materials
salvaged from the construction of the Grand Rapids Art
Museum. When closed, the boxes function as their own
traveling crates, protecting their inner contents. Once
open, the boxes unfold to reveal their contents, materials
and information about the sustainable design features
of the Grand Rapids Art Museum and other innovative
green projects, e.g. Grass Roots School, Warner Studios,
Art Institute of Chicago, Social and Public Art Resource
Center. The 4 boxes tell a story through the use of
diagrams, models, drawings, material samples and
videos. The boxes are like a traveling ‘cabinet of
curiosities’, moving from one place to another to
interact with their audience.
 
 
 
พริกขี้หนู | Prig Kee Noo, small kick in a BIG world
 
 
 

สำรองที่นั่งได้ที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC

โทร. 02 664 8448

For reservations,
please contact TCDC

Information Counter.
Tel. 02 664 8448

 
การบรรยายโดย คุณกุลภัทร ยันตรศาสตร์
สถาปนิกผู้ก่อตั้ง wHY Architecture
สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่นำเสนองานออกแบบ
ที่น่าจับตามองที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาสถาปนิกรุ่นใหม่

8 พฤษภาคม 2551 / 18.30 – 19.30 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
A lecture by Kulapat Yantrasast,
Principal of wHY Architecture, one of the innovative
architectural practices of the new generation

8 May, 2008 | 18.30 – 19.30 hrs.
Auditorium, TCDC
Admission is free
พบกับ กุลภัทร ยันตรศาสตร์ สถาปนิกรุ่นใหม่ที่จะมาบอกเล่าถึงผลงานการออกแบบของ
ตน ด้วยมุมมองจากประสบการณ์การศึกษาและการทำงานออกแบบทั้งในประเทศไทย
ญี่ปุ่น ไปจนถึงสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ตลอดจนกล่าวถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัยใน
เชิงกลยุทธ์การออกแบบทั้งในฐานะสถาปนิกที่เติบโตมาในบริบทเฉพาะถิ่นและการใช้
กลยุทธ์ของตัวเองในการก้าวเข้าสู่เวทีโลกที่ไร้พรมแดน ในฐานะนักคิดนักสร้างสรรค์
จากประเทศเล็กๆ เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะดึงเอาจุดแข็งและเสน่ห์ของสิ่งที่เรามีอยู่มา
ปรับให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่จะทำให้เรายืนอยู่ได้ในโลกอุตสาหกรรมการออกแบบ
ด้วยพื้นฐานประสบการณ์ที่เคยอยู่ในประเทศที่มีบริบทแตกต่างกันทั้งในไทย-ญี่ปุ่น-
สหรัฐอเมริกา กุลภัทรจึงเปรียบงานออกแบบเหมือนอาหาร ดังนั้นความสนุก เปิดกว้าง
และเตะตา ก็น่าจะเป็นลักษณะเด่นที่ทุกคนควรจะสัมผัสได้จากสถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบของไทยเหมือนเช่นอาหารไทย

ส่วนที่สองของการบรรยายจะพูดถึงกระแสของสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในช่วงทศวรรษ
ที่ผ่านมาโดยเฉพาะงานออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่ปรากฏการณ์
“หลังยุคของบิลบาว” (Post-Bilbao effect) ไปจนถึงเป้าหมาย ความสนใจ และแนวคิด
ในปัจจุบัน รวมถึงการเล่าเรื่องราวความสนใจส่วนตัวต่องานสถาปัตยกรรมเพื่อศิลปะ
ในยุคที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน

การบรรยายนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิทรรศการ "เก่าแกะกล่อง" ดีไซน์หัวใจรักษ์โลก
Through Kulapat’s education, experience and practice, from Thailand to Japan and
now the USA, the talk addresses issues of his works and contemporary architect-
ure in terms of personal and local strategies in a borderless world. How creative
thinkers in small countries should focus on their local strength and flavours as
strategies for design and global contribution? Using food as analogy, experienced
through Thai-Japanese- American context, Thai architecture and design should be
as fun, open and distinctive as Thai food.

The second part of the talk addresses issues on current contemporary architecture,
with focus on museums in the last decades. From Post-Bilbao effect to recent
ambitions and concerns in the museum world. A personal and subjective survey of
architecture for art in a fast-changing climate.

The lecture is in the framework of the exhibition “4 SALVAGED BOXES”
 

Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458