ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 2 นิสิต / นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตร, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)