ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 2 นิสิต / นักศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 3 นักออกแบบอิสระ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี

รางวัลรองชนะเลิศ 50,000 บาท, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากรัฐมนตรี
ประเภทที่ 4 ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ ซึ่งมีที่ตั้งในประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทาน, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท)

รางวัลรองชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตรี, สิทธิการเป็นสมาชิก TCDC ประเภทแพลตินัม,
เกียรติบัตรและได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
เช่น การทำต้นแบบ การวิเคราะห์ (คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 564 6500 ต่อ 4565
http://www.mtec.or.th/EcoDesign2008