กรุงเทพฯ | ขอนแก่น | ชลบุรี | เชียงใหม่ | มหาสารคาม | ลำปาง Bangkok | Khon Kaen | Chonburi | Chiang Mai | Mahasarakham | Lampang
พบกับ โครงการ "TCDC สู่ภูมิภาค" (mini TCDC) โครงการความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กับสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค 5 แห่ง
เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักออกแบบ และผู้ประกอบการในภูมิภาค ได้มีโอกาส
เข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสืบค้นข้อมูล
วัสดุเพื่อการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย รวมทั้งให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวิชาการกับ TCDC ได้อย่างต่อเนื่อง
โดยที่ระยะทางไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

พบกับ mini TCDC แหล่งเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 5 แห่งได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยบูรพา

และในอนาคต mini TCDC จะเปิดให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
ของคนไทย
"mini TCDC" is a forward-looking joint project between
Thailand Creative & Design Center (TCDC) and five regional universities.
Its objective is to share knowledge and learning resources with
local students, instructors, designers and entrepreneurs throughout
the country.

The scope of the project includes sourcing information on material and
product development, textbooks and multimedia delivery. It will share
its academic design activities with the public, who will have open access
to the five mini TCDC networks in convenient location without problems
of long distance travel.

Meet mini TCDC, a learning center for regional creativity at Thammasat
University Lampang Campus, Chiang Mai University, Khon Kaen University,
Mahasarakham University and Burapha University.

In future, mini TCDC will open across the country to offer Thai people
access to a source of design and creativity.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: (66) 2 664 8448 ต่อ 215 และ 216
อีเมล / MSN: library@tcdc.or.th
เว็บไซด์: http://library.tcdc.or.th/minitcdc/
For more information
Tel: (66) 2 664 8448 ext 215, 216
Email / MSN: library@tcdc.or.th
Website: http://library.tcdc.or.th/minitcdc/
 
 
Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458