อังคาร 14 สิงหาคม – อาทิตย์ 2 กันยายน 2550
10.30 – 21.00 น.
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Tuesday 14 August – Sunday 2 September, 2007
10.30 – 21.00
hrs.
Free admission
   
หลายองค์กรในระดับนานาชาติได้กำหนดมาตรการป้องกันและกฎหมาย
ทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวเรื่อง
ภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในขณะนี้ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ฯลฯ จึงได้รับแนวทางการผลิตโดยเน้นการใช้
วัสดุที่ได้มาจากพืชและธรรมชาติมากขึ้น

ขณะที่ในบ้านเรามีกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์เส้นใยธรรมชาติจาก
พืชไม้ในสวนและป่าเป็นหลัก เพื่อผลิตเป็นวัสดุขั้นต้น เช่น อุตสาหกรรม
เยื่อไม้และกระดาษ ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบและวัสดุทดแทนไม้
ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีแหล่งวัตถุดิบเส้นใยจากไม้และวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรจำนวนมากและหลากหลายซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อการ
พัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรม แต่เรายังขาดความรู้ เป้าหมาย และแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรและวัสดุธรรมชาติเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุด เพื่อตอบสนองผู้บริโภคทั้งในระดับภูมิภาค
และสากล

นิทรรศการ “พลังของพืชเส้นใยธรรมชาติกับเทคโนโลยี ที่น่าจับตามอง
ของไทย”
จะนำเสนอความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
จากพืชเส้นใยธรรมชาติหรือวัสดุเศษเหลือ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบ
และวัสดุทดแทนไม้จากพืชเส้นใยหลากชนิดจากตัวอย่างงานวิจัยของ
กรมป่าไม้ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยและนักออกแบบไทย
โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น เส้นใยจากใบสับปะรด เส้นใยไผ่ และ
พืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความเข้าใจและสามารถนำทรัพยากร
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
The enlightened trend for the world pollution and environment
resulted to form the rigidly environmental measures in any national
organisations. From this awakening, the industrial manufactures
such as automobile part, package and container, construction
industries have great effort to develop their framework and target
for product manufacturing by using much more materials made from
natural fiber plants.

In our country, the forest plantations are mainly utilised by the wood
and bio-fiber industrial group for producing the primary materials such
as pulp and paper, wood composite and wood-substituted material.
The bio-fiber industry is considered to be the key for developing our
economy. In addition to plantation, the abundant agricultural wastes
are also used by the minor bio-fiber industrial group. Lot of diverse
natural fiber from plantation or agricultural waste are considered to be
high promising raw material for any industries in Thailand. However the
clear framework for development of science and technology for using
natural fiber whether from wood plantation or from agricultural waste
resources still be needed in order to optimise their use. And most of all
it should satisfy the consumer demand both in national and
international market.

“Potentiality of Natural Fiber Plants and Leading-edge Technology in Thailand” features emerging knowledge and
technology on natural fiber plants and agricultural wastes, e.g. Royal
Forest Department 's research on wood composite and wood-
substituted materials made from various natural fiber plants, Thai
researchers and designers' product development methodologies using
local materials such as pineapple leaf fiber, bamboo fiber and herbs.
On the whole, the exhibition will encourage you to develop green
materials for green products with locally innovative technology.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 664 8448
For more information, call 02 664 8448
 
 
 
โดย / by
 
ดร. นิคม แหลมสัก
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Dr. Nikhom Leamsak
Deputy Dean of Research Division,
Faculty of Forestry /
Director of Forestry Research Center,
Kasetsart University
ภัทรพล จันทร์คำ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี / ที่ปรึกษาด้านการออกแบบประจำ Material
Connexion Bangkok

Mr. Pattarapol Chantkam
Lecturer at School of Architecture and
Design, KMUTT / Consultant at Material
ConneXion Bangkok
วรธรรม อุ่นจิตติชัย
หัวหน้างานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และป้องกันรักษา
เนื้อไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
กรมป่าไม้

Mr. Woratham Oonjittichai
Forest Technical Officer, Wood-substitute
Composites Research and Development,
Forest Management and Forest Products
Research Office, Royal Forest Department
กนกอร คังสุวรรณ
ผู้จัดการโครงการ "การพัฒนาการใช้ประโยชน์พืช
เส้นใยธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร"
ภายใต้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material
ConneXion Bangkok

Ms. Kanok-on Kungsuwan
Project Manager, Development of Agricultural
Material Utilisation Project (DAMU) under TCDC
and Material Connexion Bangkok
วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
เครือซีเมนต์ไทย

Mr. Wichan Charoenkitsupat
Director of Product Development & Research Center, SCG Paper Public Company Limited,
Siam Cement Group
   
 
ห้องออดิทอเรียม, TCDC
พฤหัสบดี 23 สิงหาคม 2550
14.00 – 17.00 น.
Auditorium, TCDC
Thursday 23 August, 2007
14.00-17.00 hrs.
   
ประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
การปรับแนวทางและเป้าหมายการผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยเน้นการใช้
วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พืชเส้นใยธรรมชาติ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งมีอยู่มากและหาได้ง่ายในประเทศไทยรวมถึงมี
ต้นทุนการผลิตที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ในเสวนาครั้งนี้ วิทยากรทั้งห้าท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย
และเทคโนโลยีในระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์พืชเส้นใย
ในประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มการผลิต การขยายตลาดและฐานผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพืชเส้นใย รวมถึงแนวทางการนำวัสดุเส้นใยที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้งานด้านอื่นเพื่อพัฒนาให้มีมูลค่าสูงขึ้น โดยผสมผสานกระบวนการ
ออกแบบเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม นอกจากผู้ฟังจะได้รับรู้ถึง
สถานการณ์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ยังจะได้เห็นศักยภาพ
ของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตพืชเส้นใยธรรมชาติในระดับ
สากลอีกด้วย
Nowadays Thailand is keenly aware of global environmental pollution.
Accordingly, the Thai manufacturers have stepped up their effort to
develop their framework and goal of industrial production by using
more natural or green materials. To that end, natural fiber plants
should be considered alternative raw materials because they are
easily available in our country and are cost-effective in comparison
with eco-friendly synthetic fibers.

In this talk, our speakers will share their knowledge of natural fiber
plants utilisation both in research scale and industrial level. The talk
will also focus on trend in production, market and customer base
expansion as well as new application of local natural fibers with higher
added value. The audience will learn how to combine design for new
process/technology with product design to develop functional and
aesthetic products. In addition to emerging knowledge and technology,
the audience will see Thailand’s potential for becoming one of the
internationally leading natural fiber plant providers.
   
บรรยายเป็นภาษาไทย
สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 02-664-8448
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
เริ่มลงทะเบียน 13.00 น. พร้อมรับบัตรจอดรถฟรี 2 ชั่วโมง
Conducted in Thai
For reservations, call 02-664-8448
Free admission
Registration starts at 13.00 hrs.
Two-hour free parking coupons are available.
 
Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel. (66) 2 664 8448 Fax. (66) 2 664 8458