เรียน คุณ XX

ตามที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก TCDC ของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ XX เดือน XXXXXX พ.ศ. XXXX
TCDC ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้


สมัครสมาชิก TCDC หรือต่ออายุสมาชิก ก่อนหรือหลังวันหมดอายุสมาชิกภายใน 1 เดือน
รับสิทธิพิเศษดังนี้

For English version, please click here or you can scroll down to view the English content.

   

ลำดับ

สิทธิพิเศษ

สมาชิกใหม่

ต่ออายุสมาชิก
รายบุคคล

ต่ออายุสมาชิก
นิติบุคคล

หมายเหตุ

1

สมัครหรือต่ออายุสมาชิกราย 2 ปี รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม พร้อมรับฟรีหนังสือ ซึ่งจัดพิมพ์โดย TCDC

พิเศษ! เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแพลตินัม ราย 2 ปี รับฟรีหนังสือ ซึ่งจัดพิมพ์โดย Material ConneXion Bangkok เพิ่มอีก 1 เล่ม

เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล
ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัครอยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี
( 2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม
เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท

หมายเหตุ:
หนังสือที่รับฟรีมีจํานวนจํากัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ Info Guru Counter

2

รับฟรี บัตร TCDC 10-day pass ด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า 50%
จากค่าธรรมเนียมสมาชิก

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass เป็นบัตรเข้าใช้
บริการ TCDC สำหรับ Non-TCDC members

สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรีท่านละ 2 ใบ
สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรีท่านละ 5 ใบ
สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรีท่านละ 10 ใบ

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน
6 เดือน หลังจากการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก

3

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง
The Member Lounge ได้ 1 เดือน

 


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Info Guru Counter
เพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และยกเว้นการใช้บริการเสริมอื่นๆ)

4

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการ Material
ConneXion Bangkok ได้ 1 เดือน ตลอดจนรับสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมของ Material ConneXion Bangkok
ในเดือนนั้นๆ ได้

 


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Mini Info Guru Counter
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชมและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุด
วัสดุ Material ConneXion Bangkok

5

เพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ฟรี อีก 3 เดือน
เมื่อ upgrade สมาชิกทุกประเภท หรือต่ออายุ
สมาชิกแพลตินัม

 

สมาชิกพรีเมียม upgrade เป็นซิลเวอร์ จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกซิลเวอร์ upgrade เป็นแพลตินัม จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกแพลตินัมต่ออายุสมาชิกรายปี จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน

6

รับเพิ่มจำนวนสมาชิกฟรี เมื่อต่ออายุสมาชิก
แบบนิติบุคคลหรือแบบกลุ่ม เช่น

 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 1 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 4 คน หรือแบบกลุ่ม 4 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 2 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 7 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 3 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 12 คน หรือแบบกลุ่ม 10 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 5 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 25 คน
   

- จำนวนสมาชิกที่ได้สิทธิสมัครฟรี ไม่สามารถใช้แทนเป็นส่วนลดใดๆ

- การต่ออายุไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเดิมทั้งหมด

 

 

หมายเหตุ:
1. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits คลิกที่นี่
2. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216
 
   
   

 

Dear Mr. / Ms. XX

As your TCDC membership will end on XX XXXXXX, XXXX.
TCDC would like to offer you a special benefits package when renewing your membership.


Apply for or renew your TCDC membership before or within 1 month
after your membership expiration date and receive a special benefits package.
   

No.

Special Benefits

New Member

Individual Membership Renewal

Corporate Membership Renewal

Remarks

1
When applying for or renewing 2-year membership, receive a 25% discount on membership fee and get a TCDC publication.

Special Privilege! When apply for 2-year Platinum Membership, get an additional publication by Material ConneXion Bangkok FREE!

For example, premium membership fee rate for a resident is 1,200 baht per year (2,400 baht per 2 years). When applying for or renewing 2-year membership, receive a 25% discount so that you pay only 1,800 baht.

Remarks:
Complimentary Books are available in limited quantity and are subject to change without prior notice. Please check the available title at Info Guru Counter.

2

Get TCDC 10-day passes worth up to 50% of membership fee

(TCDC 10-day pass – Free entry to TCDC for
non-TCDC members)

Each premium member gets 2 passes.
Each silver member gets 5 passes.
Each platinum member gets 10 passes.

Remarks: Complimentary TCDC 10-day passes will expire
within 6 months after your TCDC membership application or renewal date.

3
Get a coupon to exchange for 1-month pass to The Member Lounge  

Premium Members ONLY

Premium Members ONLY
Just show a coupon and your TCDC membership card at Info Guru Counter, you will be given the 1-month pass to The Member Lounge. (This pass can’t be used on the weekend and excludes additional services.)
4
Get a coupon to exchange for 1-month pass to Material ConneXion Bangkok and have the opportunity to participate in its activities in the month your coupon is valid.  

Silver Members ONLY

Silver Members ONLY
Just show a coupon and your TCDC membership card at Mini Info Guru Counter, you will be given a guided tour of Material ConneXion Bangkok and explore its physical library and online database.
5
Enjoy a free additional 3 –month membership, when applying for any types of membership upgrades or renewing platinum membership.   Premium member who want to upgrade to silver member will get 12+3 month membership.
Silver member who want to upgrade to platinum member will get 12+3 month membership.
Platinum member can renew your yearly membership and will get 12+3 month membership.
6

Get additional membership applications for free, when applying for corporate or group membership renewal.

 • Corporate membership renewal for 4 persons or group membership renewal for 4 persons, get free membership application for 1 more person.
 • Corporate membership renewal for
  7 persons, get free membership applications for 2 more persons.
 • Corporate membership renewal for 12 persons or group membership renewal for 10 persons, get free membership applications for 3 more persons
 • Corporate membership renewal for 25 persons, get free membership applications for 5 more persons
    - Any free membership applications can’t be exchanged for any discount.

- Corporate or group membership renewal applications do not require all the same group members to enjoy this benefit.
 
  Remarks:
1. The special benefits package should be viewed together with the leaflet TCDC Membership Benefits Click here.
2. TCDC reserves the right to change the special benefits without prior notice.

For more information, call 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216
   
   
  Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458