เรียน คุณ XX

ตามที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิก TCDC ของท่านจะสิ้นสุดลงในวันที่ XX เดือน XXXXXX พ.ศ. XXXX
TCDC ขอมอบสิทธิพิเศษดังนี้

สมัครสมาชิก TCDC หรือต่ออายุสมาชิก ก่อนหรือหลังวันหมดอายุสมาชิกภายใน 1 เดือน
รับสิทธิพิเศษดังนี้

For English version, please click here or you can scroll down to view the English content.

   

ลำดับ

สิทธิพิเศษ

สมาชิกใหม่

ต่ออายุสมาชิก
รายบุคคล

ต่ออายุสมาชิก
นิติบุคคล

หมายเหตุ

1

สมัครหรือต่ออายุสมาชิกราย 2 ปี รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม พร้อมรับฟรีหนังสือ ซึ่งจัดพิมพ์โดย TCDC

พิเศษ! เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแพลตินัม ราย 2 ปี รับฟรีหนังสือ ซึ่งจัดพิมพ์โดย Material ConneXion Bangkok เพิ่มอีก 1 เล่ม

เช่น สมัครหรือต่ออายุสมาชิกพรีเมียมรายบุคคล
ประเภทประชาชนทั่วไป ปกติค่าสมัครอยู่ที่ 1,200 บาท ต่อปี
( 2 ปี = 2,400 บาท) รับส่วนลด 25% จากราคาสมัครเต็ม
เท่ากับท่านจ่ายเพียง 1,800 บาท

หมายเหตุ:
หนังสือที่รับฟรีมีจํานวนจํากัด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ Info Guru Counter

2

รับฟรี บัตร TCDC 10-day pass ด้วยมูลค่าสูงสุดกว่า 50%
จากค่าธรรมเนียมสมาชิก

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass เป็นบัตรเข้าใช้
บริการ TCDC สำหรับ Non-TCDC members

สมาชิกพรีเมียม รับบัตรฟรีท่านละ 2 ใบ
สมาชิกซิลเวอร์ รับบัตรฟรีท่านละ 5 ใบ
สมาชิกแพลตินัม รับบัตรฟรีท่านละ 10 ใบ

หมายเหตุ: บัตร TCDC 10-day pass ที่ให้ฟรีนี้จะหมดอายุภายใน
6 เดือน หลังจากการสมัครหรือต่ออายุสมาชิก

3

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง
The Member Lounge ได้ 1 เดือน

 


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม


เฉพาะสมาชิกพรีเมียม

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Info Guru Counter
เพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการห้อง The Member Lounge ได้ 1 เดือน
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และยกเว้นการใช้บริการเสริมอื่นๆ)

4

รับฟรี คูปองเพื่อแลกบัตรเข้าใช้บริการ Material
ConneXion Bangkok ได้ 1 เดือน ตลอดจนรับสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมของ Material ConneXion Bangkok
ในเดือนนั้นๆ ได้

 


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์


เฉพาะสมาชิกซิลเวอร์

เพียงท่านแสดงคูปองและบัตรสมาชิก TCDC ที่ Mini Info Guru Counter
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชมและให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลภายในห้องสมุด
วัสดุ Material ConneXion Bangkok

5

เพิ่มระยะเวลาการเป็นสมาชิกให้ฟรี อีก 3 เดือน
เมื่อ upgrade สมาชิกทุกประเภท หรือต่ออายุ
สมาชิกแพลตินัม

 

สมาชิกพรีเมียม upgrade เป็นซิลเวอร์ จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกซิลเวอร์ upgrade เป็นแพลตินัม จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน
สมาชิกแพลตินัมต่ออายุสมาชิกรายปี จะได้อายุสมาชิก 12+3 เดือน

6

รับเพิ่มจำนวนสมาชิกฟรี เมื่อต่ออายุสมาชิก
แบบนิติบุคคลหรือแบบกลุ่ม เช่น

 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 1 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 4 คน หรือแบบกลุ่ม 4 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 2 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 7 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 3 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 12 คน หรือแบบกลุ่ม 10 คน
 • สมัครสมาชิกเพิ่มฟรีอีก 5 คน เมื่อต่ออายุสมาชิก
  แบบนิติบุคคล 25 คน
   

- จำนวนสมาชิกที่ได้สิทธิสมัครฟรี ไม่สามารถใช้แทนเป็นส่วนลดใดๆ

- การต่ออายุไม่จำเป็นต้องเป็นรายชื่อสมาชิกในกลุ่มเดิมทั้งหมด

 

 

หมายเหตุ:
1. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ให้อ้างอิงควบคู่ไปกับแผ่นพับ TCDC Membership Benefits คลิกที่นี่

2. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมนี้ประกาศในเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2550 และแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
3. TCDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216
 
   
   

 

Dear Mr. / Ms. XX

As your TCDC membership will end on XX XXXXXX, XXXX.
TCDC would like to offer you a special benefits package when renewing your membership.

Apply for or renew your TCDC membership before or within 1 month
after your membership expiration date and receive a special benefits package.
   

No.

Special Benefits

New Member

Individual Membership Renewal

orporate Membership Renewal

Remarks

1
When applying for or renewing 2-year membership, receive a 25% discount on membership fee and get a TCDC publication.

Special Privilege! When apply for 2-year Platinum Membership, get an additional publication by Material ConneXion Bangkok FREE!

For example, premium membership fee rate for a resident is 1,200 baht per year (2,400 baht per 2 years). When applying for or renewing 2-year membership, receive a 25% discount so that you pay only 1,800 baht.

Remarks:
Complimentary Books are available in limited quantity and are subject to change without prior notice. Please check the available title at Info Guru Counter.

2

Get TCDC 10-day passes worth up to 50% of membership fee

(TCDC 10-day pass – Free entry to TCDC for
non-TCDC members)

Each premium member gets 2 passes.
Each silver member gets 5 passes.
Each platinum member gets 10 passes.

Remarks: Complimentary TCDC 10-day passes will expire
within 6 months after your TCDC membership application or renewal date.

3
Get a coupon to exchange for 1-month pass to The Member Lounge  

Premium Members ONLY

Premium Members ONLY
Just show a coupon and your TCDC membership card at Info Guru Counter, you will be given the 1-month pass to The Member Lounge. (This pass can’t be used on the weekend and excludes additional services.)
4
Get a coupon to exchange for 1-month pass to Material ConneXion Bangkok and have the opportunity to participate in its activities in the month your coupon is valid.  

Silver Members ONLY

Silver Members ONLY
Just show a coupon and your TCDC membership card at Mini Info Guru Counter, you will be given a guided tour of Material ConneXion Bangkok and explore its physical library and online database.
5
Enjoy a free additional 3 –month membership, when applying for any types of membership upgrades or renewing platinum membership.   Premium member who want to upgrade to silver member will get 12+3 month membership.
Silver member who want to upgrade to platinum member will get 12+3 month membership.
Platinum member can renew your yearly membership and get get 12+3 month membership.
6

Get additional membership applications for free, when applying for corporate or group membership renewal.

 • Corporate membership renewal for 4 persons or group membership renewal for 4 persons, get free membership application for 1 more person.
 • Corporate membership renewal for
  7 persons, get free membership applications for 2 more persons.
 • Corporate membership renewal for 12 persons or group membership renewal for 10 persons, get free membership applications for 3 more persons
 • Corporate membership renewal for 25 persons, get free membership applications for 5 more persons
    - Any free membership applications can’t be exchanged for any discount.

- Corporate or group membership renewal applications do not require all the same group members to enjoy this benefit.
 
  Remarks:
1. The special benefits package should be viewed together with the leaflet TCDC Membership Benefits Click here.
2. The special benefits package was posted on TCDC website from 3 May, 2007 and last updated on 11 February 2008.
3. TCDC reserves the right to change the special benefits without prior notice.

For more information, call 02-664-8448 # 213, 214, 215, 216
   
   
  Disclaimer

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458

Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458