|

สถานภาพของความเชื่อ

แม้แก่นความเชื่อผีในโลกปัจจุบันจะเหมือนกัน แต่มนุษย์กลับสร้างสรรค์ "กระบวนการ
จัดการ"ที่ต่างกัน ในขณะที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมดั้งเดิม
คนเมืองพยายามปรับตัวบนพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกลุ่มผู้มีกำลังซื้อเรียกหา
ทางเลือกเพื่อตอบสนองรสนิยมบนความเชื่อนั้นๆ สถานภาพทางสังคมเหล่านี้ล้วนเป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้น

เชื่อผี + การจัดการ = เทศกาลเงินล้าน

กระบวนการจัดการสิ่งเหนือธรรมชาติถูกหล่อหลอมจากตำนานและพิธีกรรมพื้นบ้าน
สร้างเอกลักษณ์ให้กับวิถีชีวิตในแต่ละชุมชน ซึ่งเมื่อผสมผสานกับการจัดการที่เป็นระบบ
สัญลักษณ์ทางความเชื่อและพิธีกรรมหลากรูปแบบ จึงกลายเป็นงานศิลป์และเทศกาล
งานฉลองร่วมสมัยระดับโลก

เชื่อผี + เทคโนโลยี = โลกใหม่แต่ยังเชื่อแบบเดิม

เมื่อความตายยังคงเป็นเรื่องใหญ่ โลกวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงเดินคู่ขนานไปกับ
วิทยาการสมัยใหม่ พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เพิ่มพูนกลายเป็นกำลังสนับสนุนให้
ความเชื่อยังคงดำเนินไปได้ การสร้างสรรค์บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับติดต่อและ
บูชาโลกวิญญาณ จึงผ่านการคำนึงถึงความสะดวก ประหยัดเวลา และโฉมหน้าที่ทันสมัย
เพื่อให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมปัจจุบันอย่างกลมกลืน

เชื่อผี + ต้องดีที่สุด = เชื่อแบบสมฐานะ

ฝีมือเชิงช่างที่ละเอียดปราณีตและวัตถุดิบคุณภาพสูงล้วนเป็นที่ต้องการในการสร้างสรรค์
สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการตอบสนองความเชื่อของกลุ่มคนที่มีศักยภาพทางด้านการเงินและ
สถานภาพชั้นสูงทางสังคม จึงก่อกำเนิดเป็นวงจรธุรกิจเก่าและใหม่ที่ยังคงหมุนเวียน
ตราบใดที่ความเชื่อนั้นยังคงอยู่