จัดขึ้นเต็มวันที่ห้องออดิทอเรียม TCDC
13, 14, 16, 17 และ 18 มีนาคม 2550
10.30-20.30 น.

โนเกียเปิดโอกาสให้นักออกแบบไทยได้เข้าร่วมการอภิปรายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับทีม
นักออกแบบของโนเกียในหัวข้อแรงบันดาลใจในการออกแบบจากผู้หญิง โดยผู้สมัครที่ได้รับ
การคัดเลือก 30 คน จะถูกแบ่งเข้ากลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เหมาะสมที่สุด (6 คน ต่อวัน)

"การถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงสู่งานออกแบบ" (Feminization) ได้กลายเป็นกระแสความนิยม
หรือเทรนด์ที่มาแรงในสังคมปัจจุบัน เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในวิธีการที่ผู้ชายและผู้หญิง
แสดงออก ปฏิบัติตัว บริโภค ตลอดจนสื่อสารในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปจากทั่วทุกมุมโลก

ทีมนักออกแบบของโนเกียจึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสำรวจกระแสความนิยมดังกล่าว
โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการใหม่ๆ ในการสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องมือสื่อสาร
เคลื่อนที่ในอนาคต โครงการนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีให้นักออกแบบไทยที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน
ได้มาทำงานร่วมกัน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• ผู้หญิง
• ทำงานอยู่ในแวดวงการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (เช่น นักเขียน นักข่าว
นักออกแบบงานแสดงสินค้า นักออกแบบนิทรรศการ สถาปนิก นักออกแบบอุตสาหกรรม ฯลฯ)
• สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษได้ดี
• ควรมีทักษะในการสื่อสารความคิดได้อย่างชัดเจนด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- เช่น สเก็ตช์ภาพ วาดภาพ สร้างโมเดล
- โนเกียไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ในระหว่างสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นผู้เข้าร่วม
ควรมีความสามารถในการแสดงความคิดและแนวคิดการออกแบบได้โดยไม่จำเป็น
ต้องใช้คอมพิวเตอร์
• มีความกระตือรือร้นและสนใจใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
• สามารถเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันและเวลาดังกล่าว
• เป็นนักเล่าเรื่องที่ดี

กรุณาส่งประวัติย่อ รูปถ่าย และแฟ้มแสดงผลงาน (ถ้ามี) มาที่
สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 24 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110 โดยจ่าหน้าซองถึงคุณจริยดี ธรรมวิทย์
หรือแฟกซ์มาที่ 66 2 664 7670 หรืออีเมลมาที่ jareyadee@tcdc.or.th
ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2550 (ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อ
กลับทางโทรศัพท์)

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาท
สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะมีการบันทึกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณจริยดี โทร. 66 2 664 7667 ต่อ122


Mobile phone design with a female perspective:
Creative workshops for Thai designers

1- day Workshop at Auditorium, TCDC
13, 14, 16, 17 and 18 March, 2007
10.30-20.30 hrs.

Thai designers have the opportunity to join discussions and hand on workshops
about feminine inspiration for design with the Nokia design team. 30 potential
candidates will be selected for the most suitable workshops. (6 participants per day)

"Feminization" of societies has been one of the biggest recent trends.
Globally we see changes how both men and women act, behave, consume
and communicate in different cultures.

The Nokia design team will run a series of collaborative workshops
exploring the above trend with the emphasis on new processes, to create product
concepts for future mobile devices. Nokia would like to provide a platform for
Thai designers from different backgrounds to work together.

The most suitable participants for the workshops would be:
• Female only
• Work in any creative and design industry (i.e. Writer/journalist, event/exhibition
designer, design strategist, architect, industrial designer and etc.)
• Have a good command of speaking and listening in English
• Have at least one expressive skill to communicate ideas clearly
- e.g., Hand sketch, illustration, model making
- Nokia will not allow computers during the workshop, so the participant should be
able to express their ideas and design solutions without computers.
• Highly interested and curious about new things, including technology
• Availability to participate one or more full-day workshop(s)
• Good story teller
Please send your CV, self-portrait and portfolio (if any) at:
Thailand Creative & Design Center (TCDC)

24th Fl. Emporium Tower, 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110 or
fax at +66 2 664 7670 or e-mail at jareyadee@tcdc.or.th; attention
to Jareyadee Thamavit within February 28, 2007. (Selected candidates
will be contacted back via telephone.)

The Nokia design team will pay the daily rate of 5,000 THB for each
participating designer as the reward for participation. The workshop will be
recorded on photos and films.

*For more information, please contact Jareyadee at T: +66 2 664 7667 ext.122

 
 

Disclaimer
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 - 21.00 น. โทร.(66) 2 664 8448 แฟ็กซ์.(66) 2 664 8458


Thailand Creative & Design Center (TCDC), 6th Floor The Emporium Shopping Complex 622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110, Thailand
Opening hours Tuesday - Sunday (Closed on Monday) 10.30 a.m. - 9.00 p.m. Tel.(66) 2 664 8448 Fax.(66) 2 664 8458